Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Liên cêt chia uô phưx txoz hưur cơ truôx đrênhk

26/07/2018 10:35 G7T+7

Hơpx tac xar (HTX) Phưx txoz hưur cơ Đôngx Thuâns, xar Nhân Cơ (Đăk R'lâp) lo cxiv tsang tsuô hâur shông 9/2016 muôx 11 thanhx viên.

Chor thanhx viên siz thangv tsưr ziv ntơưv vangx

HTX tưz liên cêt 50ha siz txuôs ntơưv cxuô chuôz zis thanhx viên chia uô muôx thangx tsangv nguên liêus haz uô phưx txoz hưur cơ, hur saz trơưs tiêu chuânv qangz ntux. Chor thanhx viên tsuv uô trơưs tsinhr tinhv kra, sox seiz tiv zix ntơưv HTX haz kra ntơưv bôx phânx cir thuôx. Hâux lưv sanv xuât phưx txoz trơưs făngz hưur cơ pangz phưx txoz muôx moz tsơưs, txi txir truôx txix 3 - 4 tênhr/ha, tu jông txi txix 5 tênhr tror sâuv. Thâuv sâu, chor txir sar muôx yangx li 70% haz lo jaz, krang, ntiv nangz bov đamv an toanx vêv xinhz thưx phâmv. Grê muôs buôn saz đuô so li thix trươngx.

Cênhz chos đrox hur vangx phưx txoz chia zus nhux đăngs

Cao Biên

523
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.