Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Uô bluô nux ntơưv vangx tênhr zuz

18/07/2019 15:01 G7T+7

Puv pâuz nhu câux lus zuz kôngz công nghiêps lur nôngz nhôngl, hoa maux ntơưv xar Thuâns Hax (Đăk Song) los six ntâu mas chuôz zis tix lâul Nguênr Văn Thanhx uô vangx tênhr zuz muôs tsuô pêx xinhv trôngx qơư.

Vangx tênhr zuz lo đâux tư jông, tsêr ar đangr 2.400 m2, hês thôngr tsangr tiz khaik truôx khor, fênhx đrăngz 5.000 khaik zuz/1.000 m2. Đrul ciênr thưc, tsưr ziv hur xair nôngz, tor angr, tsuôk đêx… tix lâul Thanhx uô muôx chor zuz tsât lươngs, chor changs muôx jul, zuz hluz siz txis mas lo pêx xinhv njênhl zuôr zuz. Tix Lâul Thanhx has pâuz, đrul grê muôs txix 200 – 1.000 nhiax/iz tus zuz, yưx chi phir  80 chơưx nhiax/iz chiv, vangx tênhr zuz zuôr sâu lo liv ntâu tsuô chuôz zis.

​​​​​​​​​​​

Vangx tênhr zuz lo đâux tư tsêr ar, đamv bov jông điêux ciêns uô nuv

​​​​​​​​​

Uô kangz 22 hnuz, vangx tênhr zuz muôs iz chiv zuz jâuz krơưr, txir lưs suôr, tâuz, cuô txoz, sup lơ…

​​​​​​​​

Vangx tênhr zuz ntơưv chuôz zis tix lâul Thanhx muôx nuv uô tsuô ntâu lênhx nênhs nhoz trôngx qơư đrul sâu fênhx đrăngz 4-5 chơưx nhiax/tus nênhs/shông

Mẫn Doanh

617
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.