Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cir thuôx tu ntông txir thâur

16/08/2018 14:05 G8T+7

Đrul phuôz chuô thât thươngx li nhis nuôr, tsuv zov chênhr tu haz tangr cangz moz tsuô ntông txir thâur, tiv zix mas ntông tuôs kruôr haz cangs tho txir.

Txir thâur zos zangv ntông thâm canh mas tsuv bov đamv nông, tangz sis txir thâur tir tsi tâus tsâu đêx mas thâuv nangs hluz tsuv tso tangs đêx hur vangx. Xangr canh tac lo truôx đrênhk mas nênhs chos tsuv cxangz nzir đinhs cix qir guôx los sis qir hưur cơ vi sinh hlôngr chia cân đôir hês vi sinh sinh vâts hur angr chos, txir thâur zuôr hluz phuôv tsangr zôngx ziv haz ntêr đuô.Tsưr vangx tsuv căn cưr tsuô grê thix trươngx chia txar njil chia ntông txix txir…

Ntiv txir tsuô nangz nilon đơưz haz nangz xôp făngz hur chia por vêv txir tsi mangl cangz tho txir haz tơưr txir tsi cuz nhiaz

Chơưk ntâu zangv nzaz chia phangx tangr cangz cxuôv hav ntông, txir

Zuôr chos ntâu zangv nôngz siz txơưr chia siz pangz xưs li khav năng thux môngr pangx sis hlang chia cxangz nzir tsât lươngs txir

Mẫn Doanh

526
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.