Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Khôi phux vangx cax phê uô kangz ntux kruôr

11/06/2020 15:06 G6T+7

Nhis hnuôr, chia khôi phux tov kangz ntux kruôr, nênhs kôngz uô trơưs iz cxa tsưr ziv hur kangz hnuôr chia tu vangx cax phê ntơưv tsêr.

Trơưs ntơư, vangx cax phê mangl cxuôv hav ntâu lus năng suât txix ntơưv 70 - 100%, tsuv uô trơưs tsưr ziv cơư tus ntông lâul chia hlangr njuôl haz txuôl njil; chênhr phangx xair chor nôngz cax phê vôir tưz lo côngs nhênhx xưs li TR4, TR5, TR6... Uô kangz ntơư, tu hâur pâuk tưz txuôl njil, tu chik, mfông qir, phangx tangr cxuô zangv cangz moz. Chor vangx cax phê tsuôl mangl cxuôv hav năng suât txix 30 - 70%, nênhs kôngz tsuôl txar chik ziv nzur ziv jông chia pangz ntông tox tsongs jinh jươngr zus chor chik txir, tsơưs jênhk txir; cênhz ntơư sâu khơưs chik, blôngx haz đrox bul hâur pâuk chia tsơưs kruôr, txar njil hlangr saz đhâu chia ntông hluz muôx jul. Iz făngz, nênhs kôngz tsuv cxênhz seiz tsi tsês vangx ntông, phangx tangr cangz moz cxuôv hav, mfông txâus qir haz chos nzir ntông uô nzur nzông.

Chor vangx cax phê mangx cxuôv hav tsơưs, tsuv txar chik mas vangx ntông khôi phux tuôx

Cơư chor cax kruôr tuôs tangs nro chia txuôl njil chor nôngz txi ndư, tsât lươngs jông đuô

Chor vangx cax phê lâul tuôs, tsuv đoz hâur pâuk chia chos yaz cax phê zuz los sis cax phê txuôl njil

Y Sơn

1,088
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.