Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chuôz uô nox đrul mô hinhx chos câuk tâuv hur saz

09/05/2019 14:22 G5T+7

Uô kangz cơưv ntâu kror qơư, kangz shông 2018, chuôz zis tix lâul Phams Văn Hax nhốz 1, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) chuôz uô mô hinhx chos câuk tâuv.

Xuz thơưx, tix lâul chos siv 3 – 4 thôngz câuk tâuv (muôx li 50 kg).  (tương đương 50kg). Chia uô lo câuk tâuv hur saz, tix lâul xair chor  tâuv jông. Tâuv lo tsâu hur đêx môngr jêz tưz xưv lir, uô kangz mas tsâu hur đêx nyaz. Đêx tsuôk câuk tâuv tsi muôx tapx tsât, đamv bov câuk tâuv hlu jông, tsi muôx moz, ghil, kangz jiz, tsư hang. Zos li, câuk tâuv ntơưv chuôz zis tix lâul uô lo thix trươngx nhiav. Txus nuôr qơư zuôr tưz truôx đuô, iz hnuz tix lâul muôs 1,8 puô cir tsuô chor qơư muôs zâu hur hênhx.

Chor nguên liêus, chuôz zênhx chos câuk tâuv lo tix lâul Hax xair, uô hur saz, jaz kruôr uô ntêx sir jôngv

Uô kangz 5 hnuz xir, tu tuôz jông, chor câuk tâuv hur saz, tsât lươngs lo chuôz zis tix lâul muôs tsuô thix trươngx

Uô kangz yưx chi phir, iz hnuz chuôz zis tix lâul sâu lo 400.000-500.000 nhiax

H'Mai

2,504
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.