Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

K’Bàng sir jul phuôv tsangr cinh têr

30/09/2021 16:53 G9T+7

Tix lâul K’Bàng, minhx cxưx Mạ nhoz jos B’Srê B, xar Đăk Som (Đăk Glong) zos iz thanh niên minhx cxưx nênhs tsơưs trâu saz uô cinh têr, hlang đhâu pluôl nhoz trôngx qơư.

Uô kangz phaiz chuôz, ntơưv 2 ha angr nhoz khôngz nav txir phaiz, tix lâul K’Bàng oz nav txir trâu saz caiv tox chok cax phê. Tix lâul xir por nhiax zuôr qir, chuôz zênhx uô nox. Iz shông, vangx cax phê sâu lo jê 150 chơưx nhiax, pangz chuôz zis tix lâul muôx txâus nhiax txas uô nênhx. Chia cxangz hiêux cuav uô nox, tix lâul tsês yangx 1 sox angr khơưz pangs zus njêl haz uô guôx zus us, cênhz muôx đêx tsuôk kôngz. Zos li, tix laaul chuôz zis muôx cxangz nhiax sâu ntơưv mô hinhx pangs-guôx nuôr. 

Ntơưv angr nhoz khôngz, tix lâul K’Bàng cxiv tsang lo 2 ha cax phê muôx nhiax sâu ntâu

...iz shông pangs njêl muôx nhiax sâu trâu chuôz zis yangx 40 chơưx hiax

Zus keiz, kus pangz chuôz zis tix lâul muôx cxangz nhiax sâu tsi tsês

Mẫn Doanh

2,764
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.