Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hy vongs ntông măc ca zuôr "chơưv câux til" tsuô pêx xinhv Quảng Trực

04/06/2020 10:48 G6T+7

Shông 2010, lo chinhr cuênx trôngx qơư haz bôs đôis biên phongx nhoz sâuv thangx tsangv pangz zuz ntông haz kra tsưr ziv chos, ntâu chuôz zis, tiv zix mas tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs xar Quảng Trực (Tuy Đưc) tưz muôz lus chos siv iz cxa ha măc ca.

Kror tsinhz puv tâu, ntông măc ca los six huv tsuô phuôz chuô, đêx angr ntơưv hnuôr. Txix ntơư, pêx xinhv tưz cuz saz krêz đangr angr chos ntông măc ca. Txus hnuôr, xar Quảng Trực muôx jê 400 ha ntông măc ca, hur ntơư muôx jê 300 ha tưz lo đê txir. Trơưs ntâu chuôz zis pêx xinhv, ntông măc ca zôngx ziv chos, tir tâus yangr cuz; muôx li 4 shông mas lo đê txir. Fênhx đrăngz iz tsoz đê lo 5-10 kg nôngz, đrul grê muôs nhis hnuôr txix 100.000-120.000 nhiax/kg. Pêx xinhv ntơưv hnuôr tangz tov hy vongs, măc ca zuôr muôx thu nhâps tsinhv tsuô chor chuôz zis zangr tov ntêx.

Tsôngv box M’nông jos Bu Dăr, xar Quảng Trực lo pangz zuz măc ca chia chos

Ntông măc ca hluz, phuôv tsangr jông sâuv angr Quảng Trực

Pêx xinhv cuz saz lus ntơưv vangx măc ca txi ndư, lo grê

Nôngz măc ca nhis hnuôr tangz tov sâu lo nhiax tsuô ntâu chuôz zis pêx xinhv ntơưv xar Quảng Trực

A Trư

649
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.