Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Făngz môngl yaz thâuv chos shơư ntông đangz hur chor vangx chok cxuô zangv kôngz

23/07/2020 13:46 G7T+7

Nôngz (txir) đangz zos ja vix truênx thôngr nhiav hênhr ntơưv ntâu zangv minhx cxưx nênhs tsơưs. Nhis hnuôr, zangv nôngz hnuôr ziv muôx ntâu sâuv thix trươngx, muôx grê saz. Hâur chiv nôngz kruôr muôx grê 1 chơưx ntâu/kg, cheix muôx tsơưs grê muôx li 2 chơưx/kg tror sâuv.

Puv muôx grê ntơưv ntông đangz, muôv Bùi Thị Vượng, minhx cxưx Mênhx Jênhx nhoz jos 8, xar Trường Xuân (Đăk Song) chok 50 tsoz ntông đangz shơư hur vangx cax phê, phưx txoz. Zangv zuz ntông đangz txuôl njil chok lo 3 shông mas tơưk pangx haz chuôz txi txir. Fênhx đrăngz iz tsoz ntông đangz sâu lo muôx li 1 kg nôngz/shông; chor shông lơưr kangz txi txir cxangz nde jux jul. Muôv chuôz zis tsinhv chox chor zuz ntông đangz tsi txuôl njil haz zuz txuôl njil lus muôs trâu pêx xinhv sâuv thangx tsangv xênhr. Shông kror đhâu, muôv chuôz zis muôs lo yangx 2.000 tsoz ntông đangz nôngz trâu pêx xinhv sâuv trôngx qơư. 

Ntông đangz 1 shông hluz jông hur vangx.

Muôv chuôz zis tsinhv muôs zuz ntông đangz sâu cxangz nhiax.

Bình Nhi

2,328
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.