Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kra nênhs kôngz sâu cax phê huv tsưr ziv

08/11/2018 09:25 G11T+7

Chiv cax phê shông 2018 tưz chuôz sâu, tsêr biênr haz por vêv trơưs cui trinhx cir thuôx cuêt tinhv txus năng suât, tsât lươngs cax phê.

Viv li, uô ntêx sâu nênhs kôngz tsuv uô đu lus đrox, txar chor chik tsi muôx khav năng txi txir chia tsơưk pôngz đăngs jul hur hai ntâuz, đê txir. Nênhs kôngz tsuv xair tsoz sar đrul tiv lês 90% mas huv tsinhr tinhv. Cax phê tsuv lo xuôl têk đê, tsi đê hlo tsênhx trâur viv uô li mas zuôr cxuôv hav txus chok pangx hur kangz. Thâuv sâu lus tsi lo tiz yênhx pơuk cax phê ntơưv vangx, tsi lo tsês txir cax phê ntêr đhâu 24 tênhz six hơưv hur nangz viv cax phê zôngx ziv kâuz, uô pôngz tsât lươngs. Nôngz cax phê lo jaz sâuv ntâuz bax los sis yangr xi măng, tsi jaz sâuv angr. Thâuv jaz cax phê kruôr mas luôv haz por vêv ntơưv qơư kruôr.

Nênhs kôngz tsuv xair têx tsoz sar đrul tiv lês 90% chia đê txir

Nôngz cax phê lo jaz sâuv ntâuz bax, tsi jaz sâuv angr

Cax phê thâuv jaz kruôr mas luôv, ntiv nangz haz khơưs tsês ntơưv qơư kruôr

Y Sơn

1,133
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.