Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pangz mô hinhx sinh cêr trâu tsôngv box nênhs tsơưs txov nhev

14/10/2021 15:05 G10T+7

Uô ntêx tinhx hinhx cangz moz Covid -19 cxuôv hav lux txus uô nox, sâu ntơưv pêx xinhv, Trung tâm Khuênr nông xênhr cênhz đrul cxuô trôngx qơư pangz chor mô hinhx sinh cêr trâu chor chuôz zis tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs uô nênhx txov nhev.

Tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs lo pangz krâur zus tsax trơưs cxuô jas haz kra tsưr ziv

Mênhx pêv xưs li pangz zuz kôngz bov đamv tsât lươngs, pangz qir, krâur zus tsax, nôngz tsax cxu; pangz cxiv tsang chor mô hinhx chok kôngz, zus tsax trơưs făngz sanv xuât an toanx. 

Trung tâm Khuênr nông xênhr kra mô hinhx zus keiz lai ndơưk chuôv an toanx sinh hocx trâu 12 tsêr tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz xar Đăk P’lao (Đăk Glong)

Hur ntu kra uô mô hinhx, canr bôx cir thuôx tsinhr tuôx cênhz haz kra huv six chor nuv muôx cxangz hur uô nox, pangz mô hinhx uô lo tar. Đhâu ntơư, pangz mangx muôx cxangz sinh cêr trâu tsôngv box thangx tsangv txov nhev cxangz nde sâu, hlôngr txangr luz nênhx.  

Txix kangz hli 7 txus hâur hli 8/2021, Trung tâm pangz yangx 3.000 tus zuz cax phê trâu chor chuôz zis pluôl, tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs

H' Mai

2,945
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.