Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nux grê jông ntơưv tair canh cax phê trơưs phương phap lu njil

10/08/2017 10:02 G8T+7

Hâur shông 2015, uô kangz lo hôix nênhs kôngz haz Jưx anr 3EM pangz, kra, tix lâul Điêuv Giar, jos Bux Dâp, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) cuêt tinhv cơư 200 tsoz cax phê tưz lâul chia tair canh trơưs phương phap lu njil nôngz cax phê ntâu dongx.

Hlôngr yaz vangx cax phê đrul hinhx thưc lu njil huv tsuô điêux ciênx cinh têr, trinhx đôx uô nox haz muôx ntâu ưu thêr lus nôngz nhông tu, xir por chi phir, cxangz nzir năng xuât. Oz shông uô kangz 200 tsoz cax phê tair canh lu njil tưz lo sâu 2,5 puô cir; cxangz yangx 1 puô cir so li sanv lươngx uô ntêx. Shông nuôr, chor ntông lu njil ntơư tangz tov hluz jông, txir lux, nhangx xangv zuôr lo 5 puô cir nôngz. Uô ntêx lo cxangz sanv lươngx ntơưv chor cax phê lu njil, tix lâul Điêuv Giar nrar cxangz, sox njuôl nôngz yaz tsât lươngx chia tair canh hur tuôz si vangx cax phê.

Chor hâur pâuk cax phê lu njil shông tiv 3 ntơưv chuôz zis Điêuv Giar por lênhx hlu jông, muôx jul

Điêuv Giar tưz pâuz ci rthuôx, tưx lu, hlôngr yaz cax phê txi tsi jông hur vangx

Cax phê lu njil txi txir lux, pur, năng xuât đuô so li đuô tso

Mẫn Doanh

1,340
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.