Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zos khoanr tsuô chuôz zis minhx cxưx nênhs tsươs cangr hangr jôngr

06/02/2020 09:56 G2T+7

Vangx Têz qơưs Tà Đùng (Đăk Glong) muôx tangs nro angr tưx nhiên 20.937,7 ha; hur ntơư muôx jê 16.000 ha hangr jôngr lo thêv jix vus môi trươngx jôngr.

Chor shông jê hnuôr, vangx Têz qơưs Tà Đùng tưz tsov cưv zos khoanr yangx 6.000 ha hangr jôngr tsuô yangx 200 chuôz zis pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx nhênhx zos khoanr, cangr haz por vêv jôngr. Phênhv ntâu chor chuôz zis nhênhx zos khoar zos minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz qơư, lo phaiz uô 19 tuv haz nquôr thôngz hlo ntơưv xar Đăk Som, Đăk R’măng (Đăk Glong) txus xar Phi Liêng, Đạ K’nangx (hênhx Đam Rông, xênhr Lâm Đồng).

Trơưs vangx Têz qơưs Tà Đùng, chor angr zos khoar lo pêx xinhv cangr, por vêv jông. Nhênhx khoanr por vêv hangr jôngr tsinhv chox lus thu nhâps fênhx đrăngz hnax shông tsuô cxuô chuôz zis txix 15 - 20 chơưx nhiax. Iz făngz por vêv jôngr, pux tuz nhuôs trôngx qơư tsinhv cênhz đrul vangx Têz qơưs Tà Đùng chos yaz, tu hangr jôngr chia muôx thu nhâps truôx.

Pêx xinhv cênhz lưx lươngs Cênhv longs vangx Têz qơưs Tax Đungx sox seiz por vêv jôngr

Pêx xinhv luôx jôngr hur thangx tsangv nhênhx khoanr

Chor chuôz zis nhênhx khoanr por lênhx uô jông nôis jung kruôz ntuôl, kruô hu lus chor cui đinhs ntơưv phap luôx por vêv jôngr

Lê Phước

331
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.