Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zangx A Vang trâu saz hlang pluôs

25/07/2019 14:57 G7T+7

Tuôx Ðăk Nông uô nox shông 2002, tix lâul Zangx A Vang oz nav txir nhoz jos Giang Châu, xar Đăk Ngo (Tui Ðưc) tsuôs oz cxeik têik khôngz, đrul trâu saz uô nox uô hâuk, txus nuôr tưz hlangz đhâu pluôs.

Xuz thơưx 5 sox ntâu angr, chuôz zis tix lâul tưz caiv tox, chos kôngz lur nôngz nhôngl xưs li kos ntông, poz cưs chia xir por nhiax. Thâuv muôx mir njir pênhr, tix lâul đâux tư chos điêux, cax phê. Tsi nhoz tos pangz ntơưv Têz qơưs, uô kangz txaik Ngân hangx Chinhr sach Xar hôis xênhr, tix lâul cxangz nzir zus keiz us haz chos phưx txoz. Txus nuôr, chuôz zis tix lâul muôx yangx 3 ha angr chos kôngz công nghiêps; cxiv tsang lo vangx tsêr truôx khor, sâu fênhx đrăngz lo yangx 250 chơưx nhiax/shông, hlang đhâu chuôz zis pluôs. Chuôz zis tix lâul Zangx A Vang zos iz hur chor chuôz zis tiêu biêuv hur trâu saz uô nox uô hâuk, hlang đhau pluôs nhoz trôngx qơư.

Yangx 2ha cax phê ntơưv chuôz zis Zangx A Vang sâu lo 5 tênhr nhân

Iz făngz chos kôngz công nghiêps, tix lâul tsinhv zus keiz us chia sâu cxangz nhiax tsuô chuôz zis

Zos trâu saz phuôv tsangr cinh têr chuôz zis, tix lâul tưz hlang đhâu pluôs, cxiv tsang tsêr đangr pho

Y Krăk

420
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.