Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chuôz zis Vax Bar Suar uô bluô nux ntơưv chos kôngz lông

06/12/2018 14:20 G12T+7

Shông 2009, tix lâul Vax Bar Suar oz nav txir, minhx cxưx Môngz zuôr angr uô nênhx nhoz jos Bu N’Đơr B, xar Quangv Tâm (Tui Đưc).

Tix lâul nrar nôngz yaz, txi ntâu, huv phuôz chuô, đêx angr lus chos. Txus nuôr, tix lâul chuôz zis muôx li 4 ha cax phê cinh joanh haz ntâu zangv ntông nox txir xưs li măc ca, bơ, sâux riêng… Zos gruôl uô nox uô hâuk haz uô jông cxuô ntu tu mas vangx ntông ntơưv chuôz zis tix lâul phuôv tsangr jông. Uô kangz yưx chi phir đâux tư, tix lâul chuôz zis sâu lo muôx li 500 chơưx nhiax/shông.

Tix lâul Suar oz nav txir lov jêv ntưl ntơưv vangx cax phê sâu lo fênhx đrăngz yangx 3 tênhr/ha

Tix lâul Suar (sangz lâux) thangv kra tsuô pêx xinhv lus tsưr ziv xair njil măc ca jông, muôx jul chia txuôl hâur pâuk chos nôngz

Cinh têr phuôv tsangr, chuôz zis tix lâul Suar tưz uô lo tsêr đangr pho

Minh Huyền

925
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.