Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jưs anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên muôx sinh cêr ntơưv chos jâuz zus cangz nhoz jos Phur Hoax

20/12/2018 10:32 G12T+7

Shông 2017, Jưs anr txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên tưz pangz mô hinhx chos jâuz, zus cangz phuôv tsangr sinh cêr tsuô chor chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs pluôs nhoz jos Phur Hoax, xar Quangv Phur (Krông Nô).

Mênhx pêv, Jưs anr pangz cxiv tsang pơưk LEG (pơưk côngv nhiav) uô ntâu sinh cêr chos ntâu jâuz zus cangz tsuô 17 tsêr đrul chor angr muôx li 20 ha. Iz făngz pangz nôngz cangz, qir, nzeix ntông…, jưs anr tsinhv kra cir thuôx zus cangz, tsưr ziv tuôr tsês haz phuôv tsangr sinh cêr tsuô chor chuôz zis côngv uô. Uô kangz ntu chos jâuz, zus cangz, pux tuz nhuôs côngv jưs anr tư phuôv tsangr cinh têr chuôz zis, sâu lo txix 35 – 40 chơưx nhiax/ha/jangs cangz.

Jâuz cangz phuôv tsangr, hluz jông ntơưv jos Phur Hoax, xar Quangv Phur

Pêx xinhv sir zôngv nzeix ntông hlôngr nzeix shôngz chia cangz ntêl kei jông đuô

Zos chos jâuz zus cangz, nênhs kôngz sâu lo txix 35 – 40 chơưx nhiax/ha/jangs cangz

Y Krăk

738
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.