Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điêuv Khơi ndê bluô nux zos gruôl, trâu saz

22/08/2019 09:46 G8T+7

Tix lâul Điêuv Khơi (zus shông 1977), ninhx cxưx M’nông nhoz jos Me Ra, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) zos iz lênhx nênhs kôngz uô bluô nux ntơưv chos kôngz lông.

Đhâu cơưv shuv tsưr ziv chos kôngz ntơưv fôngx zưl, ntơưr bor, shông 2010, tix lâul Điêuv Khơi tưz đâux tư chos điêux, cax phê, phưx txoz…Txus nuôr chuôz zis tix lâul tưz muôx 2 ha điêux, 2,4 ha cax phê, 1 ha phưx txoz haz ntông nox txir xưs li sâux riêng, bơ. Zos gruôl uô nox, đâux tư tu trơưs khoa hocx cir thuôx mas vangx ntông ntơưv chuôz zis tix lâul hluz jông, cax phê fênhx đrăngz sâu lo 3 tênhr/ha. Uô kangz yưx chi phir, chuôz zis tix lâul sâu lo muôx li 250 chơưx nhiax/shông.

​​​​​​​​

Pêx xinhv hur jos tuôx seiz, cơưv shuv tsưr ziv tu kôngz lông ntơưv tix lâul Điêuv Khơi luz vangx

​​​​​​​​​​

Vangx phưx txoz ntơưv chuôz zis tix lâul phuôv tsangr jông

​​​​​​​​

Cinh têr truôx, tix lâul Điêuv Khơi tưz uô lo tsêr truôx khor, đangr pho

A Trư

490
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.