Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đangv viên Lăng Văn Đinhs ntâus ntêx hur uô nox uô hâuk

15/11/2018 13:51 G11T+7

Tix lâul Lăng Văn Đinhs, minhx cxưx Zir, zos đangv viên chi bôs jos 5, xar Đăk Ha (Đăk Glong) tsinhr ntâus ntêx hur uô nox uô hâuk.

Iz făngz uô jông hâux lưv kruôz ntuôl, kruôz hu pêx xinhv, tix lâul Đinhs tsinhv đâux tư tu kôngz lông, zus tsax chia phuôv tsangr chuôz thênhx. Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur uô nox mas 2 ha cax phê, 1.000 tsoz phưx txoz haz yangx 2 ha điêux ntơưv tix lâul chuôz zis hluz jông, tsơưs muôx moz. Uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo yangx 300 chơưx nhiax/shông, luz nênhx ziv truôx haz phuôv tsangr.

Zos uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur uô nox mas cax phê ntơư tix lâul Đinhs chuôz zis sâu lo muôx 4 tênhr/ha

Tix lâul Đinhs tsinhv chos cxangz ntông nox txir xưs li bơ, sâux riêng chia muôx cxang thu nhâps

Tix lâul chuôz zis tsinhv zus yênhx cxênhz tus keiz us chia sâu cxang nhiax

Tix lâul Đinhs đâux tư yêz công nông chia thâux kôngz tov vangx lus tsêr

Minh Huyền

848
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.