Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Wil krêz đangr angr ntông hnox txir

21/05/2020 14:45 G5T+7

Chor shông jê hnuôr, ntâu chuôz zis pêx xinhv nhoz xar Ðăk Wil (Cư Jut) tưz hlôngr ntâu chor angr chos poz cưs, kos ntông, tâuv tsi jông chia chos cxuô zangv ntông hnox txir.

Zos phuôz chuô, đêx angr huv cênhz tu trơưs cir thuôx, ntâu angr ntông hnox txir nhoz Đăk Wil hluz sei, txi ndư haz tsât lươngs jông. Tangs nro xar nhis hnuôr muôx yangx 200 ha ntông hnox txir cxuô zangv xưs li: xoaix, mit, bơ, na, txir thâur…, hur ntơư, muôx ntâu trang trais chos ntông hnox txir đrul cui mô muôx 2 - 3 ha, iz shông sâu lo yênhx puô chơưx nhiax.

Xar Đăk Wil nhis hnuôr muôx yangx 200 ha ntông hnox txir cxuô zangv xưs li: xoaix, mit, bơ, na…

Pêx xinhv caiv tox ntâu chor angr tso khôngz los sis kôngz công nghiêps tsi jông chia chos cam

Mit Thái lo pêx xinhv nhoz jos Đoàn Kêt, xar Đăk Wil xair chos chia phuôv tsangr chuôz thênhx

Y Krăk

557
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.