Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðăk Song phuôv tsangr zus nhux đăngs lai

28/11/2019 14:28 G11T+7

Hênhx Ðăk Song kra uô jưs anr caiv tox pangz nhux đăngs txix shông 2014 đrul hnôngz txir nhux đăngs Brahman laz lai tsuô nhux đăngs đăngx trôngx qơư.

Txus hnuôr, yangx 70% pangz nhux đăngs ntơưv trôngx qơư lo caiv tox, pêx xinhv tưz tu zus baix banv đuô, hlôngr zus tso yangr chia zus cơư hur guôx, chênhr phangx jâuz hnox, phangx moz, vêv xinhz môi trươngx. Đrul iz luz six zus haz chi phir đâux tư bâuv iz zangv tangz sis grê nhux đăngs lai sau lo nhiax ntâu yangx iz bâus so li hnôngz nhux đăngx trôngx qơư. Ntâu chuôz zis zus tsax sâuv trôngx qơư tưz côngv caiv tox pangz nhux đăngs ntơưv chuôz zis, pangz chor chuôz zis hlang đhâu pluôs haz muôx luz hnênhx truôx đuô.

Nhux đăngs nôngz Brahman laz (sangz lâux) lai tsuô nhux đăngx muôx nhuôs lai (sangz xik) hluz jông, huv tsuô điêux ciêns tu zus ntơưv trôngx qơư

Tsôngv box M’nông nhoz jos Bu Rwuah, xar Đăk N’Drung zus nhux đăngs lai, pangz cxangz nhiax txas tsuô chuôz zis

Nhux đăngs lai hluz sei, nhangr muôx li 220-250 kg/tus thâuv muôx 24 hli

Y KRắk

399
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.