Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Song krêz đangr angr chos jâuz

05/09/2019 15:59 G9T+7

Hur shông 2019, hênhx Đăk Song muôx cêr hoaix chos 1.647 ha jâuz njuôz đrul sanv lươngs nhangx xangv yangx 19.000 tênhr, cxang muôx li 300 ha so li shông ntêx.

​​​

Chor angr jâuz njuôz ntơưv xar Thuâns Hanhs cxangz ntâu đuô so li chor shông ntêx

Jâuz lo chos tiv zix ntơưv chor xar muôx điêux ciêns tưs nhiên zôngx ziv xưs li: Thuâns Hax, Thuâns Hanhs haz Nam Binhx, đrul cxuô zangv jâuz xưs li: jâuz krưr, sup lơ, txir lưs suôr. Nênhs kôngz tưz đâux tư trang thiêt, uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur chos jâuz, đamv bov jâuz txâus muôs tsuô thix trươngx.

​​​​

Jâuz krưr zos iz hur chor jâuz zov chênhr ntơưv nênhs kôngz xar thuâns Hax has jiêng, Đăk Song has tsongs

L.P

471
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.