Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đăk Gănx phuôv tsangr ntâu angr ntông nox txir

12/07/2018 09:20 G7T+7

Xar Đăk Gănx (Đăk Mil) muôx li 800 ha angr ntông nox txir cxuô zangv li: Xoaix, mit, bơ, na, txir thâur... Hur ntơư, muôx ntâu tsang trais chos ntông nox txir đrul cui mô txix 3-5 ha sâu lo yênhx puô chơưx nhiax iz shông.

Chia pangz nênhs kôngz phuôv tsangr thangx tsangv chos ntông nox txir, chinhr cuênx trôngx qơư tưz muôx ntâu chinhr sach pangz haz cênhz đrul nganhx nông nghiêps xênhr kra khoa hocx cir thuôx, pangz nôngz tsât lươngs. Zos li, ntâu chor angr haz tsât lươngs ntông nox txir ntơưv xar tưz cxangz ndê ntâu haz muôx trux khangv đinhs công bê sâuv thix trươngx, pangz mangx cxuôv yeiz, txu pluôs, chia pêx xinhv uô nênhx truôx.

Xoaix zos ntông chos zov chênhr đrul angr chos muôx jê 300 ha

Xar Đăk Gănx muôx li 800 ha ntông nox txir cxuô zangv

Kruô los six nhiav txir ntông Đăk Gănx haz tsinhr đrêl zuôr thâuv môngl đhâu thangx tsangv xar

Y Krăk

587
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.