Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntâu zangv sâu ntơưv chok siz shơư ntông hnox txir

30/07/2020 15:05 G7T+7

Thâuv grê kôngz lông grêl kêl, ntâu chuôz zis nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr chok siz shơư ntông hnox txir (ntâu hlo zos sâux jiêng, bơ, mit thair haz ntông hnox txir muôx bleik) trâu hur vangx cax phê haz phưx txoz...

Kror chok ntông hnox txir muôx ntâu jông xưs li ntâu zangv sâu, pangz thair chuô haz uô nzur njông trâu cax phê, xir por đêx tsuôk... Chia chok siz shơư muôx kangz hâu mas tsuv uô jông, tiv miv hur chor ntu txar chik, phênhz phaiz đuôz yangr ntux huv trâu cxuô zangv ntông.

Sâux jiêng zos ntông chok siz shơư muôx kangz hâu hur vangx cax phê

Chok shơư, txir lưs muôv cangz, cam, cuyt hur vangx cax phê chox lus cinh têr ntâu

Nênhs kôngz sir zôngv phương phap txuôl njil chor nôngz bơ yaz, tsât lươngs hur vangx chok siz shơư cax phê, phưx txoz

H'Mai

1,077
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.