Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cư Jut trâu saz phangx tangr cang sâuv poz cưs

23/07/2020 13:47 G7T+7

Chiv ntux cuz 2020, hênhx Cư Jut chok lo jê 7.000 ha poz cưs lai, lo 100% cêr hoaix chuôz kra. Tangz sis, viv lus nangs ntâu, cangz tưz muôx ntâu sâuv poz cưs ntơưv chor xar Nam Dong, Ea Pô, Ðăk Wil haz Ðăk D’rông, đrul mất dôs fênhx đrăngz 1-2 tus/m2, têx kror muôx 4-6 tus/m2.

Đrul hnox hênhr, cangz hnox tu nro tus cangr mol los sis hnox tangs nro blôngx, uô cxuôv hav txul kôngz lông. Nhis hnuôr, đrul pangz mangx ntơưv cơ cuan tsưc năng, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv chor xar tangz tov trâu saz phangx tangr cangz moz sâuv poz cưs bâuv tsưr ziv thuv công (uô angr, vêv xinhz têz, ntu đrox, chuôz tênhz,...) hazz chor tsưr ziv hoar hocx; chor qơư cangz ntâu txix 3 - 10 tus/m2 sir zôngv tsi tsêk yuôx por vêv kôngz lông, ưu tiên yuôx muôx hoax tsât sinh hocx chia txu txơưs cxuôv hav lus cinh têr. 

Ntâu angr poz cưs lai chiv ntux cuz sâuv thangx tsangv hênhx Cư Jut tangz tov mangl cangz cxuôv hav.

Zơưv Y Krưi Kpơr, jos U Sroong, xar Ðăk D’rông ntêk thuv công chia cangz tsi cil txangr.

Nênhs kôngz ntuô đrox chia tsơưk cis txangr cangz cxuôv hav poz cưs.

Y Sơn

2,382
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.