Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Čů Jŭt nsrôih n’jrăng n’gang ndrŭng sa tơm mbo

23/07/2020 13:47 G7T+7

Bôk yăn bri mih 2020, n’qual Čů Jŭt tăm gĕh dăch tât 7.000 hec ta mbo lai, gĕh tăm tât 100% r’noh tĕng nau nchră. Khă nĕ, yor mih âk, ndrŭng bư sa âk r’noh neh tăm mbo ta ăp xă Nam Dong, Ea Pô, Dak Wil n’hanh Dak Ndrŭng, đah r’noh ndrŭng sa gĕh 1- 2 mâlm du met vuông, gĕh ntŭk ntơm 4 – 6 mlâm du met vuông.

Yor ntil ndrŭng aơ dăng sa, ndrŭng way sa ngul tơm mbo rse mô rĭ sa lĕ n’ha, bư roh tơm mbo tăm. Abaơ, n’hanh ma nau kơl bơh ăp n’gâng kan, bu nuyh bư mir tâm ăp xă dôl nsrôih n’jrăng n’gang tu ndrŭng sa tơm mbo tĕng ăp ntil nau kan (chik gâ, bư kloh mir ba, mât mray, bư dăk đah ŭnh,…) n’hanh ăp ntil nau kan hóa học; ăp ntŭk r’noh ndrŭng gĕh ntơm 3 – 10 mlâm du met vuông r’gâl ăp ntil dak si krih, tâm nĕ dŏng ăp ntil dak si sinh học gơi bư trŭnh nau roh tâm nau wăng sa.

Âk neh tăm mbo lai bôk yăn mih tâm lam n’qual Čů Jŭt âbaơ ndrŭng sa âk ngăn.

Che Y Krưi Kpơr, bon U Sroong, xă Dak Ndrŭng nhŭp ndrŭng ma ti gơi trŭnh tay ndrŭng sa tơm mbo.

Bu nuyh bư mir chik gâ gơi bư trŭnh nau tâm tưp ndrŭng sa tơm mbo.

Y Sơn

2,386
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.