Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Công nghês tsuôk đêx đrul ndol, njê tsuô cax phê

29/11/2018 10:03 G11T+7

Trơưs Hơpx tac xar Nông nghiêps hưr cơ Đăk Nông, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar), Jưs anr hlôngr kôngz lông truôx đrênhk ntơưv Viêtx Nam (VnSAT) tưz pangz tsuô đơn vix Hê sthôngr tsuôk đêx đrul ndol Netafim ntơưv Israel pangz tsuôk đêx tsuô 16 ha cax phê.

Nuôr zos phương phap pangz đêx haz jinh jươngr txâus tsuô ntông sir zôngv. Hê sthôngr muôx ntâu kror jông xưs li: Cơ chêr pangz txâus ntơưv cxuô ntu, bov đamv cxix cxuô ntơưv chor kror đrul ndol ntơưv điêux ciêns angr nxangz; cung câp jinh jươngr, yuôx por vêv kôngz lông huv six nhôngl kôngz sir zôngv; nôngz nhông thiêt bix thêr ntêr, đamv bov vâns hanhx tangs ntu cinh têr ntơưv cax phê; cxu chi phir nhân công los đôngs, chi phir lú pangx tênhz, trox tsuô hês thôngr mair đrông, tiv zix xir por lo đêx haz qir mfông mangl đêx yôngz los sis zang pang trơưs phuôz chuô…

Jưs anr pangz 50% grê ntơưv hês thôngr tsuôk tsuô 1 vangx cax phê (txix 1 ha tror sâuv)

Qir mfông lo tor zangx shơư hur đêx haz lo tso môngl tsuôk hâur pâuk cax phê

Hês thôngr trăngx tso đêx lo lol iz puôs ndil hâur pâuk cax phê

Quốc Sỹ

5,165
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.