Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu phưx txoz đrăngz chaix ntux nangs

13/07/2017 10:31 G7T+7

Hur đrăngz chaix ntux nangs, đêx sâuv bông angr haz chor đêx nzâuv hur angr ntâu, uô tsuô angr nông hênhr, ngui cơ uô chor changs phưx txoz lưx. Viv li, tsuv khơưz cưx grêl đêx, tsi chia đêx tênhr ntâu sâuv vangx angr phưx txoz.

Thâuv angr hur vangx tsinhv ntuz, angr uô cuô đik, tsi xoz môngl lus ntâu. Tsuv tu (ntuô đrox, mfông qir, tsuôk yuôx) thâuv tu nangs kruôr krơưr haz angr nông huv, zôngx ziv uô angr xuz thâuv khơưz ndơưk angr. Tsuv txar chik ntông (ndix nhôngl) uô nkhang vangx…, chia đuôz yangr ntux tuôx hur vangx ntông, txu ntuz nông, txu phuôv vangv haz cis tsangr cangz moz. Txar chik kuôl bông angr muôx 30 – 40cm chia phangx tangr nâmr moz ndê. Chor angr kâuz tsuv mfông môngr jêz siz. Mfông huv mas tsuv mfông iz puôs ndik hâur pâuk đêz 1m puôs ndik.

Chênhr phangx ntuô đrox đu lus haz khơưz cưx đêx huv thâuv phưx txoz tsinhv zâu

Sir zôngv ntâu zangv yuôx tsêr phâmv sinh hocx tuô tuênr trungx hur angr

Txar mangz lương (tsi muôx grê) chia tox tsongs zus chik tax txi txir tov kangz

Tsinhr seiz shuôs vangx chia puv nzur hiênx tươngx bât thươngx sâuv blôngx, changs, mangz phưx txoz…

Bình Nhi

1,363
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.