Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu phưx txoz đrăngz chaix ntux nangs

13/07/2017 10:31 G7T+7

Hur đrăngz chaix ntux nangs, đêx sâuv bông angr haz chor đêx nzâuv hur angr ntâu, uô tsuô angr nông hênhr, ngui cơ uô chor changs phưx txoz lưx. Viv li, tsuv khơưz cưx grêl đêx, tsi chia đêx tênhr ntâu sâuv vangx angr phưx txoz.

Thâuv angr hur vangx tsinhv ntuz, angr uô cuô đik, tsi xoz môngl lus ntâu. Tsuv tu (ntuô đrox, mfông qir, tsuôk yuôx) thâuv tu nangs kruôr krơưr haz angr nông huv, zôngx ziv uô angr xuz thâuv khơưz ndơưk angr. Tsuv txar chik ntông (ndix nhôngl) uô nkhang vangx…, chia đuôz yangr ntux tuôx hur vangx ntông, txu ntuz nông, txu phuôv vangv haz cis tsangr cangz moz. Txar chik kuôl bông angr muôx 30 – 40cm chia phangx tangr nâmr moz ndê. Chor angr kâuz tsuv mfông môngr jêz siz. Mfông huv mas tsuv mfông iz puôs ndik hâur pâuk đêz 1m puôs ndik.

Chênhr phangx ntuô đrox đu lus haz khơưz cưx đêx huv thâuv phưx txoz tsinhv zâu

Sir zôngv ntâu zangv yuôx tsêr phâmv sinh hocx tuô tuênr trungx hur angr

Txar mangz lương (tsi muôx grê) chia tox tsongs zus chik tax txi txir tov kangz

Tsinhr seiz shuôs vangx chia puv nzur hiênx tươngx bât thươngx sâuv blôngx, changs, mangz phưx txoz…

Bình Nhi

1,020
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số căn nhà được xây dựng cho các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh từ nguồn Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tính từ năm 2012 đến nay.

* Lah rnoh wâl dơi ndâk nkra ân ma ăp r’năk gĕh nhâm soan ma bri dak tâm lam n’gor tă bơh Prăk “Ntrok kah gĭt nhâm soan” kơp ntơm năm 2012 tât abaơ.

* Zos chor tsêr lo uô tsuô chor chuôz zis chinhr sach sâuv thangx tsangv xênhr ntơưv Pênhr “Thêv tsax pâux njil” xangv txix shông 2012 txus nuôr.