Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu keiz us hur cheix ntux no

13/12/2018 13:46 G12T+7

Cheix ntux no nông hênhr, phuôz chuô hlôngr tsi tsês zos điêux ciêns zôngx ziv tsuô moz, cumr keiz us phuôv tsangr haz cis txangr.

Chia bov đamv haz phangx tangr moz tsuô keiz us hur cheix ntux no, nênhs kôngz tsuv nôngl pâuz cheix nôngl, guôx tsuv lo tir thair chuô; nrar tsês txâus krâur nox môngr, đêx nyaz chia cxangz nzir jinh jươngr zov chênhr. Nênhs zus tsax tsuv tuôr tsês nhiêts đôs truôx, tso keiz lil, cơư nzur haz cơư trơưs nôngz nhôngl ntơưv tsax; uô vêv xinhz tsi tsês, tsuôk yuôx tuô cangz, khưv trungx, tênhs txâus cxuô văc xin xưs li Marek keiz, Gumboro, đâus keiz, tav keiz us, tus huêt trungx…

Guôx zus keiz tsuv lo uô tsuô kror qơư tax, kruôr krơưr, thair chuô tuôz jông

Cheix ntux no tsuv tsês guôx sur so

Puz txâus krâur nox iz hnuz 3 pluôs, chia keiz hâuk đêx nyaz hur cheix ntux no

Y Krăk

733
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.