Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Mât rong pêp iăr ta yan ji kăt

13/12/2018 13:46 G12T+7

Ta yan ji kăt ĭt ngăn n’hâm, nĕ trôk nar plăch rgâl mô gĕh tâm ban bư gĕh ăp ntil nau ji, nau rôi ma pêp iăr rong n’hanh gĕh tâm tưp âk ngăn.

Gơi mât rong n’hanh njrăng, n’gang nau ji ân pêp iăr ta yan ji kăt, bu nuyh bon lan uănh nê nê nau rgâl mih siăl gơi gĭt trôk nar mih hĕ mô, ndrung rong he n’king siăl ân uĕh; nkrem nŭm ăp ntil mpa sa tinh, dak kloh gơi ân nŭm mpa sa dak ngêt . Bu nuyh chiă rong ân ndrung rong răm, pơk pêp iăr thơ luh tâm ndung la, krŭng ơm n’hanh krŭng ân tâm di khay pêp iăr rong; mpêh tho ân kloh ndrung rong, krih dak si bư ân khĭt ka man, ntâp nŭm ăp ntil văc xin tâm ban Marek iăr, Gumboro, toh ta iăr, ĕk droh pêp iăr, tụ huyết trùng…

He bư ndrung rong ta ntŏk neh lâng, neh dah mô gĕh biĕ dak, n’king ân uĕh

Yan ji kăt he mpoh ŭnh ân ndrung rong răm

He ân sa du nar 3 tâ, ân pêp iăr ngêt dak kloh ta yan ji kăt

Y Krăk

455
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.