Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tu cax phê chaix ntux nangs

29/06/2017 10:20 G6T+7

Trơưs Sơv Kôngz lông - PTJJ, tangs nro xênhr nhis nuôr muôx yangx 125.000 ha cax phê, hur ntơư chor cax phê tưz lo đê txir muôx 112.000 ha.

Chaix ntux nangs, nông hênhr, cangz moz los six zôngx ziv uô moz tsuô cax phê sưs li cang sap cxuôv hav chik haz chor txir tsinhv zâu, nâmr la, thanr thư, chêr ntông tu plêz... Cênhz ntơư, chik, njuôk sâuv ntông cax phê hluz hlangr sei. Viv li, nhis nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov chênhr mangx tu, cxangz nzir jinh jươngr, phangx tangr cangz moz tsuô ntông cax phê, tiv zix mas muôz cxix cxuô haz huv cxuô zangv nguên tôr jinh jươngr trơưs huv nhu câux ntu zus txir.

Pêx xinhv nyuô chik, chik kruôr, chik zâu huv six; nyuô chor chik tuôz nhâu tov njil chia đuôz yangr ntux chi cxuô chor chik hur kangz pangz cax phê cuang hơpx jông cuôs txir lux

Thoz kror haz ntuô nrox tsi tsês tsuô chaix ntux nangs uô tsi muôx qơư nhoz haz phuôv vangv cangz moz cxuôv hav cax phê

Cax phê tưz lo đê txir tsuv phaiz mfông 3 jas qir hur chaix ntux nangs; phênhz huv ntơưv qir hưur cơ, hoar hocx haz môngr jêz zos zov chênhr chia ntông hluz muôx jul, zus txir haz tangr tir cangz moz

H' Mai

1,150
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.