Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Pi Nao lo kôngz blêx chiv ntux yaz

09/05/2019 14:19 G5T+7

Jos Pi Nao, xar Nhân Đaos (Đăk R’lâp) nhis nuôr muôx 105 tsêr đrul yangx 450 tus nênhs, tiv zix mas tsôngv box M’nông nhoz.

Chor shông tror lus jê nuôr, WBPX hênhx haz xar tsov cưv krêz yangx 12 ha angr hangr ar chia pangz pêx xinhv hur jos lo chos blêx lax iz shông iz chiv. Nhis nuôr, nôngz blêx cưs pêx xinhv tangz tov chos tiv zix zos Nhis ưu 838, tir tâus moz, huv tsuô angr hangr ar haz pur jông. Nôngz nhôngl nuôr, pêx xinhv hur jos tangz tov chênhr mangx sâu blêx chia jangv phuôz chuô chuôz hlang tsuô cheix ntux nangs.

Canr bôs kôngz lông xar Nhân Đaos (Đăk R'lâp) tsinhr pangz pêx xinhv cxênhz seiz ntu hluz ntơưv blêx

Pêx xinhv jos Pi Nao sâu blêx

Sâu blêx fênhx đrăngz lo 7 tênhr/ha

Tix lâul Y Miêng cxênhz seiz đôs sar ntơưv njaz blêx chia bangx hnuz sâu

Q.S

3,972
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.