Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos Choih zov chênhr phuôv tsangr cinh têr nông nghiêps

26/07/2018 10:35 G7T+7

Lo chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx pangz lus cir thuôx, nôngz kôngz, tsax đrul trâu saz uô nox uô hâuk, pêx xinhv jos Choih, xar Đưc Xuên (Krông Nô) tưz chos lo 40 ha cax phê, 40 ha blêx lax, yangx 40 ha ntông nox txir xưs li cam, cuyt, txir lưs muôv cangz tơưr njuôz haz jê 200 ha angr chos cxuô zangv kôngz xưs li poz cưs, kos laz, jâuz…

Iz făngz cxuô zangv kôngz lông, pêx xinhv hur jos tsinhv zus yênhx cxênhz tus tsax cxu, keiz us. Zos zov chênhr phuôv tsangr cinh têr nông nghiêps mas luz nênhx ntơưv pêx xinhv hur jos ziv hnuz ziv phuôv tsangr. Sâu fênhx đrăngz lo jê 20 chơưx nhiax/tus nênhs/shông.

Jos lo đâux tư cxiv tsang tramx grul, cưx đêx đrăngs lax chia txuôk cxuô zangv kôngz

Nênhs kôngz muôz mair lus uô nox uô hâuk

Nênhs kôngz tu cax phê hur cheix ntux nangs

Zov chênhr ntu phangx tuô cangz moz tsuô chor ntông nox txir

Pêx xinhv phuôv tsangr zus tsax cxu, keiz us

A Trư

745
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.