Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jos B’Dơng tu jông cxuô zangv kôngz chok

30/09/2021 16:54 G9T+7

Jos B’Dơng, xar Quảng Khê (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 520 ha angr uô nox. Hur ntơư, muôx 450 ha cax phê, 30 ha phưx txoz, 20 ha sầu riêng, 10 ha poz cưs, 5 ha măc ca, 5 ha txir lưs mangz.

Nôngz nhôngl đhâu, pêx xinhv hur jos tưz lo chor nganhx tsưc năng kra cir thuôx, txaik pênhr ưu đair chia phuôv tsangr, krêz đangr angr chok kôngz. Pêx xinhv hur jos trâu saz uô nox uô hâuk, uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur tu kôngz mas năng suât, tsât lươngs cxuô sanv phâmv kôngz lông ziv nuz ziv cxangz nde, chor nôngz kôngz lông yaz tưz lo muôz lus chok hlôngr chor nôngz kuz năng suât tsơưs. Shông 2020, jos B’Dơng muôx sâu fênhx đrăngz tâuz hâu tiz nênhs lo yangx 30 chơưx nhiax/lênhx nênhs/shông; luz nênhs ntơưv pêx xinhv ziv nuz ziv truôx haz tâu jông.

Cxuô zangv nôngz cax phê yaz, năng suât saz lo pêx xinhv muôz lus chok xưs li TR4, TR9, xanh lùn… sâu lo 3-3,5 tênhr/ha

Angr chok phưx txoz hur jos muôx 30 ha

Sầu riêng lo pêx xinhv zov chênhr chok chia muôx sâu ntêr nôngz nhôngl

Minh Huyền

2,995
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.