Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tso đrôngl lus kuz tsêr chos jâuz thuic canh

10/01/2019 09:46 G1T+7

Zos cir sư Đias tsât, tangz tov muôx hâux lưv truôx ntơưv iz joanh nghiêps Nhât sBanv nhoz đrôngl Hôx Chir Minh tangz sis Hôx Sir Thêr Dungr (zus shông 1991), thix trânr Đăk Mil (Đăk Mil) tưz thor su hâux lưv chia chos jâuz trơưs saz xangr ntơưv zus.

Uô kangz nrar, cơưv shuv, siv, kangz shông 2017, Dungr môngl jos Đăk Sơn 1, xar Đăk Môl (Đăk Song) zuôr angr cui hoaix chos jâuz thuiv canh, jâuz hưr cơ. Ntơưv nuôr, Dungr uô iz luz tsêr bul ntâuz ntêr 500m2 chia chos jâuz thuiv canh đrul hês thôngr camv biênr yangr ntux, nhiêts đôs, đôs nông haz đok hês thôngr mair zuôr tưs khu hlôngr trơưs điêux ciêns hlôngr txangr ntơưv phuôz chuô. Mô hinhx nuôr uô tar tsuô hli 4/2018 tangs chi phir 220 chơưx nhiax. Nhis nuôr, iz hnuz tix lâul sâu lo muôx li 30 txus 35 kg jâuz, gre muôl fênhx đrăngz 30.000-50.000/kg, sâu lo muôx li 1,5 chơưx nhiax/hnuz. Dungr tanmgz tov krêz đangr cxangz 4.000m2 chia chos jâuz hưr cơ chia cung câp sanv phâmv ntâu zangv đuô tsuô thix trươngx.

Jâuz thuiv canh lo chos tuôz jông hur tsêr ar

Hês thôngr zos thôngz ntiv, mair tsuôk, chor trăngx thuiv canh hinhx tsi făngz, tơưz trox ntông haz jung jixx zus jâuz

Uô kangz yưx chi phir uô nox, nôngz nhôngl đruôz đrăngz oz chiv chos, iz hli, Dungr sâu lo muôx 15 txus 18 chơưx nhiax

Hưng Nguyên

1,168
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.