Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pus Lanhr Thix Như cuz saz hur uô nox uô hâuk

28/03/2019 14:31 G3T+7

Pus Lanhr Thix Như, zus shông 1967, minhx cxưx Nduôr tưz uô ntâu mênhx hâu ntơưv jos Đăk R’mo, xar Đăk N’drung (Đăk Song) li Tsưr jos, Thơưx Ban măts tsâns jos, chi hôis trươngv Hôis kuôl pux jos…

Pus tsinhv zos iz hur chor nênhs ntâus ntêx hur uô nox uô hâuk coz nhoz trôngx qơư. Pus gruôl, saz ntêr, chos ntâu zangv kôngz, zus ntâu zangv tsax hur mô hinhx cinh têr chuôz zis. Đrul 2 ha angr têz, pus chos cax phê, phưx txoz, kôngz lur nôngz nhôngl, zus buô, keiz, nhux đăngs… Chor nhiax sâu lo ntơưv zus keiz, buô haz chos jâuz, kôngz công nghiêps lur nôngz nhôngl, pus sir zôngv cxuô hnuz haz muôx cxangz pênhr đâux tư qir, cir thuôx tsuô ntông ntêr shông, phuôv tsangr zus nhux đăngs. Iz shông uô kangz yưx chi phir, pus chuôz zis sâu lo yangx 200 chơưx nhiax.

Pus Như tsuôk đêx tsuô phưx txoz cheix ntux kruôr

Muôz ntâu zangv kôngz yaz lus chos siv los six muôx kangz hâu

... sir zôngv qir kuôr nhux tưz tsâu chia mfông kôngz lông

Mẫn Doanh

2,526
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.