Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tix lâul Hangx Văn Tiênv uô bluô nux ntơưv phuôv tsangr cinh têr nông nghiêps

14/03/2019 14:41 G3T+7

Tuôx Đăk nông uô nox shông 1999, chuôz zis tix lâul Hangx Văn Tiênv, minhx cxưx Zir nhoz jos Đông Sơn, xar Long Sơn (Đăk Mil) đâux tư chos kôngz haz zus tsax chia phuôv tsangr cinh têr.

Txus nuôr, tix lâul chuôz zis muôx 4 ha angr uô nox, hur ntơư muôx 3 ha cax phê, 1.000 tsoz phưx txoz haz ntâu zangv ntông nox txir li bơ, sâux riêng… Iz făngz trâuz saz uô nox, tix lâul Tiênv tsinhv gruôl cơưv shuv tsưr ziv, cir thuôx chia tu kôngz lông haz zus tsax. Zos li, iz shông uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo muôx li 300 chơưx nhiax, cinh têr phuôv tsangr truôx đrênhk.

Chuôz zis tix lâul tsinhv chos 1.000 tsoz phưx txoz haz ntông nox txir xưs li bơ, măc ca, sâux riêng…

Chuôz zis tix lâul Tiênv zus tsi tsês 6-7 tus tưv, nhux đăngs chia zuôr qir haz muôs grax

Tix lâul tưz uô lo tsêr truôx khor, đangr pho

A Trư

699
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.