Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tix lâul Đăngs Phương Năm uô nox coz

20/06/2019 14:21 G6T+7

Shông 2004, tix lâul Đăngs Phương Năm (zus shông 1977) minhx cxưx Chu lo tsang uô Chi hôis trươngv Hôis Nênhs kôngz jos Nam Ninh, xar Nâm N’đir (Krông Nô).

​​​​​​​​​

Tix lâul Đăngs Phương Năm (sangz xik) kra pêx xinhv hur jos tsưr ziv lu njil cax phê

Đrul vai tsox zos Chi hôis trươngv, tix lâul trâu saz cơưv shuv tsưr ziv uô nox đhâu ntơưr bor, chor lơp yangz shuv… haz krơưs tsês tsưr ziv uô nox, uô hâuk haz kra tsuô pux tuz nhuôs. Tsi tangs zos lênhx canr bôs hôis nênhs kôngz trâu saz hur hâux lưv, tix lâul tsinhv zos nênhs jông uô nox uô hâuk ntơưv trôngx qơư. Nhis nuôr tix lâul Năm tsinhv chos 2,5 ha cax phê, 1 ha pâu zcưs (chos 2 chiv/shông) haz 4 sox blêx lax (chos 2 chiv/shông). Uô kangz yưx chi phir, tix lâul chuôz zis sâu lo jê 300 chơưx nhiax/shông.

​​​​​​​​​​

Tu trơưs cir thuôx mas vangx poz cưs ntơưv tix lâul chuôz zis tsinhr sâu lo ntâu

A Trư

2,275
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.