Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tix lâul Bêr Đinhx Hoaix phuôv tsangr chuôz thênhx truôx đrênhk

07/12/2017 10:02 G12T+7

Shông 2012, tix lâul Bêr Đinhx Hoaix, minhx cxưx Zir nhoz jos Đăk Thôt, xar Thuânx Hax (Đăk Song) đâux tư chos cax phê, phưx txoz chia phuôv tsangr chuôz thênhx trơưs făngz truôx đrênhk.

Zos muôz chor nôngz kôngz yaz, txi txir jông lus chos, cênhz tu trơưs huv cui trinhx cir thuôx mas vangx kôngz ntơưv tix lâul hluz jông, tsơưs muôx moz. Hur shông 2016, đrul 6 ha cax phê, 1 ha phưx txoz, uô kangz yưx chi phir, chuôz zis tix lâul sâu lo yangx 700 chơưx nhiax/shông.

Tix lâul Hoaix (sangz shik) siz thangv tsưr ziv tu phưx txoz sâuv ndix ntông nhôngl tsuô chor tsêr nênhs kôngz côngv nhiav

Tix lâul Bêr Đinhx Hoaix đâux tư mair leix lax chia pangz los đôngx haz pangz pux tuz nhuôs hur jos

Zos uô jông chor ntu tu mas vangx cax phê ntơưv chuôz zis tsơưs muôx moz, hluz jông, sâu fênhx đrăngz lo 3,5 tênhr/ha

Minh Huyền

537
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.