Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sungx A Fênhx uô bluô hnux ntơưv chos cax phê
 • 25/10/2018 10:25
 • Shông 2012, zơưv Sungx A Fênhx, minhx cxưx Môngz zôngv nhiax xir por lo haz nhiax lo pangz ntơưv Jưs anr thuiv điêns pangx tênhz Đôngx Nai 3 (Đăk P’lao kuz) zuôr yangx 6 ha angr ntơưv jos 7, xar Đăk R’măng (Đăk Glong) chia uô nox, phuôv tsangr chuôz thênhx.
 • Txuôk njil bơ
 • 18/10/2018 11:03
 • Hur ntu chos ntông bơ, zos tsi tâu xair lo nôngz bơ jông, tsi huv tsuô phuôz chuô haz đêx angr mas ntâu vangx bơ ntơưv pêx xinhv hluz, phuôv tsangr tsi muôx jul. Ntâu zangv bơ tsi txi txir.
 • Tiv phur ntơưv vangx ntông nox txir
 • 18/10/2018 11:03
 • Zơưv Trânx Văn Khuông nhoz jos Tân Lâps, xar Đăk Gănx (Đăk Mil) zos điênv hinhx uô cinh têr coz ntơưv trang trais chos ntông nox txir.
 • Vangx A Sâuv uô bluô nux ntơưv langx luôv kôngz lông
 • 11/10/2018 10:09
 • Tix lâul Vangx A Sâuv (zus shông 1979), minhx cxưx Môngz tuôx uô nox nhoz jos 4, xar Đăk Som (Đăk Glong) tsuô shông 2000. Xuz thơưx, tix lâul môngl phus yêz kruô Kâuv têz – Kangz têz, uô jul ,krêz tsêr muôs zuôr cxuô zangv. Uô kangz, tix lâul zuôr mair luôv njaz, zuôr cxuô zangv kôngz lông xưs li kos ntông, điêux, cax phê… haz zuôr angr uô nox.
 • Tiv phur Huynhx Tân Mai
 • 04/10/2018 09:37
 • Zơưv Huynhx Tân Mai (zus shông 1960) tuôx uô nox nhoz xar Nâm N’đir (Krông Nô) shông 2001. Xuz thơưx zơưv môngl uô jul tso cuô cao su, uô kangz zuôr cuô cao su haz uô cxangz ntâu nghêx nrar nox. Shông 2009, zơưv Mai cxiv tsang Joanh nghiêps tư nhân (DNTN) Mar Viêtx chia uô luôv trox xăng, zuôr kôngz lông, muôs qir…
 • Chos shơư kos laz hur vangx cao su yaz
 • 04/10/2018 09:37
 • Cangr shênhv angr yaz kror chos cao su, ntâu chuôz zis nênhs kôngz xar Đăk Môl (Đăk Song) tưz chos kos laz shơư hur chor cangz cao su chia cxangz nzir grê sir zôngv angr, pangz cxangz nzir thu nhâps, cênhz phangx tangr lo đrox kus, cangz moz hur vangx.
 • Nênhs kôngz jos Nam Cao trâu saz phuôv tsangr chos kôngz
 • 27/09/2018 14:11
 • Jos Nam Cao, xar Ðăk Sôr (Krông Nô), nhis nuôr muôx li 400 ha angr kôngz lông; hur ntơư muôx 15 ha angr chos 2 chiv blêx/shông, muôx li 150 ha cax phê, yangx 30 ha phưx txoz, yuôr chor zos điêux haz cxuô zangv hoa maux.
 • Muôv H’Bên trâu saz hlang đhâu pluôs
 • 21/09/2018 10:28
 • Tsang chuôz zis shông 2008, muôv H’Bên oz nav txir nhoz jos Bu Sôp, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) ntơưv oz cxaik têk đơưz, đrul trâu saz uô nox uô hâuk, txus nuôr tưz hlang đhâu cxaik pluôs.
 • Sâu lo yangx 600 chơưx nhiax ntơưv 5 sox jâuz VietGAP
 • 13/09/2018 15:47
 • Jê 10 shông đhâu, sâuv 5 sox angr, muôv Buix Thix Lâm nhoz jos Tân Lơis, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tsinhr chos jâuz cxuô zangv xưs li jâuz njuôz, jâuz kangz jiz, jâuz cuc, jâuz ngôngx, tâuv ve, điz, đok trăngx…
 • Tu cax phê hur cheix ntux nangs
 • 13/09/2018 15:47
 • Cheix ntux nangs zos six hơưv cax phê phuôv tsangr sei lus chik; njil; hluz sei lus txir haz zos thâuv muôx ntâu cangz moz.
<< <  6  7  8  9  10  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.