Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nênhs kôngz Tui Đưc shir phangz sâu măc ca
 • 22/08/2019 09:46
 • Txix shông 2010 txus nuôr, tangs nro hênhx Tui Đưc chos lo muôx li 678 ha ntông măc ca, tox tsongs nhoz chor xar Đăk Buk So, Đăk R’tih, Quangv Tâm, Quangv Trưx…
 • Uô qir hưr cơ ntơưv changz
 • 15/08/2019 15:08
 • Kangz shông 2018, sâuv angr đangr 2.000 m2, tix lâul Nguênr Văn Thanhx, nhoz jos 9, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) tưz đâux tư cxiv tsang qơư zus yangx 150 changz chia uô qir hưr cơ.
 • Sâu lo nhiax saz ntơưv chos ntông nox txir
 • 08/08/2019 15:14
 • Shông 2002, chuôz zis tix lâul Nguênr Đinhx Năp tsir Hưng Yên tuôx nhoz jos Thuâns Nghiar, xar Thuâns Hanhs (Đăk Song) uô nox. Đrul 2,6 ha angr uô nox, xuz thơưx tix lâul chos cax phê cênhz ntâu zangv kôngz lur nôngz nhôngl xưs li: kos ntông, poz cưs, jâuz krưr, kos laz…
 • Lov jêv ntưl cheix sâux riêng
 • 08/08/2019 15:14
 • Sâuv thangx tsangv xênhr, sâux riêng zos iz hur chor txir đax sanv, muôx gre cinh têr saz. Chor hnuz nuôr, ntâu zangv sâux riêng tsât lươngs saz xưs li Ri6, Thair… tưz zos cheix sâu tsinhv.
 • Tu kôngz hur cheix ntux nangs
 • 31/07/2019 18:32
 • Cheix nangs zos six ntâu zangv kôngz hluz, phuôv tsangr hênhr. Nuôr tưz zos nôngz nhôngl cxuô zangv moz, cangz cxuôv hav phuôv vangv sâuv kôngz lông.
 • Cxangz thu nhâps ntơưv zus yik
 • 25/07/2019 14:57
 • Shông 2016, tix lâul Vor Hax Quang Phucx nhoz jos 15, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) puv zus yik iz cê phuôv tsangr cinh têr tsinhv muôx qir mfông tsuô kôngz lông, tsơưs chi phir zuôr qir hoar hocx… Txix ntơư tix lâul cuêt tinhv uô guôx zus yik.
 • Zangx A Vang trâu saz hlang pluôs
 • 25/07/2019 14:57
 • Tuôx Ðăk Nông uô nox shông 2002, tix lâul Zangx A Vang oz nav txir nhoz jos Giang Châu, xar Đăk Ngo (Tui Ðưc) tsuôs oz cxeik têik khôngz, đrul trâu saz uô nox uô hâuk, txus nuôr tưz hlangz đhâu pluôs.
 • Zơưv Nghiar đâux tư hâur yangx lus tu kôngz lông
 • 18/07/2019 14:56
 • Shông 2018, zơưv Lê Trongs Nghiar, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) tưz đâux tư 500 chơưx nhiax zuôr hâur yangx tsi zuôr nênhs tsangr chia mfông qir, tsuôk yuôx tuô cangz tsuô 30 ha ntông jor bâux ntơưv chuôz zis. Zơưv tưz zos nênhs kôngz xuz thơưx ntơưv Đăk Nông zuôr haz sir zôngv hâur yangx tsi zuôr nênhs tsangr chia pangz mangx uô nox.
 • Uô bluô nux ntơưv vangx tênhr zuz
 • 18/07/2019 15:01
 • Puv pâuz nhu câux lus zuz kôngz công nghiêps lur nôngz nhôngl, hoa maux ntơưv xar Thuâns Hax (Đăk Song) los six ntâu mas chuôz zis tix lâul Nguênr Văn Thanhx uô vangx tênhr zuz muôs tsuô pêx xinhv trôngx qơư.
 • Kror yaz ntơưv trang trais zus buô đuz
 • 11/07/2019 14:12
 • Shông 2018, chuôz zis tix lâul Y Phương (zus shông 1980), minhx cxưx M’nông nhoz jos Phur Lơis, xar Quangv Phur (Krông Nô) đâux tư cxiv tsang trang tais zus buô đuz.
 • Nguênr Trongs Duy hlang txov nhev uô bluô nux
 • 11/07/2019 14:12
 • Shang lus tsi muôx môngr jông xưs li cxuô lênhx, mangl moz thâuv zâu, oz cxeik tơư mangl tanx tâts tangz sis tix lâul Nguênr Trongs Duy nhoz jos 2, xar Quangv Tâm (Tui Đưc) tsinhr sir jul uô bluô nux.
 • Sâu cxangz nhiax ntơưv chiv điz cheix ntux nangs
 • 04/07/2019 09:58
 • Cangr shênhv cheix ntux nangs (ntơưv kangz hli 4 tror môngl), tsôngv box Môngz nhoz jos 6, xar Quangv Tâm (Tui Đưc) chos điz tsôngv box (tsinhv hu uô điz Môngz, điz têz, điz hangr jôngr…).
<< <  6  7  8  9  10  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.