Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nâm N’đir chênhr phangx chos kôngz chiv ntux tsâux
 • 22/11/2018 10:16
 • Chiv kôngz ntux tsâux shông 2018 – 2019, xar Nâm N'đir (Krông Nô) nhangx xangv chos yangx 1.200 ha kôngz cxuô zangv; hur ntơư, blêx lax muôx li 430 ha, kó laz 300 ha, yuôr chor zos jâuz, tâuv, poz cưs.
 • Sâu cxangz nhiax txas ntơưv zus buô têz lai
 • 08/11/2018 09:25
 • Ia făngz chos kôngz, shông 2014, zơưv Nguênr Đưc Long nhoz jos 7, xar Đăk R’măng (Đăk Glong) đâux tư uô guôx zus buô têz lai chia sâu cxangz nhiax txas tsuô chuôz zis.
 • Sungx A Fênhx uô bluô hnux ntơưv chos cax phê
 • 25/10/2018 10:25
 • Shông 2012, zơưv Sungx A Fênhx, minhx cxưx Môngz zôngv nhiax xir por lo haz nhiax lo pangz ntơưv Jưs anr thuiv điêns pangx tênhz Đôngx Nai 3 (Đăk P’lao kuz) zuôr yangx 6 ha angr ntơưv jos 7, xar Đăk R’măng (Đăk Glong) chia uô nox, phuôv tsangr chuôz thênhx.
 • Txuôk njil bơ
 • 18/10/2018 11:03
 • Hur ntu chos ntông bơ, zos tsi tâu xair lo nôngz bơ jông, tsi huv tsuô phuôz chuô haz đêx angr mas ntâu vangx bơ ntơưv pêx xinhv hluz, phuôv tsangr tsi muôx jul. Ntâu zangv bơ tsi txi txir.
 • Tiv phur ntơưv vangx ntông nox txir
 • 18/10/2018 11:03
 • Zơưv Trânx Văn Khuông nhoz jos Tân Lâps, xar Đăk Gănx (Đăk Mil) zos điênv hinhx uô cinh têr coz ntơưv trang trais chos ntông nox txir.
 • Vangx A Sâuv uô bluô nux ntơưv langx luôv kôngz lông
 • 11/10/2018 10:09
 • Tix lâul Vangx A Sâuv (zus shông 1979), minhx cxưx Môngz tuôx uô nox nhoz jos 4, xar Đăk Som (Đăk Glong) tsuô shông 2000. Xuz thơưx, tix lâul môngl phus yêz kruô Kâuv têz – Kangz têz, uô jul ,krêz tsêr muôs zuôr cxuô zangv. Uô kangz, tix lâul zuôr mair luôv njaz, zuôr cxuô zangv kôngz lông xưs li kos ntông, điêux, cax phê… haz zuôr angr uô nox.
<< <  6  7  8  9  10  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.