Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sâu lo yangx 50 chơưx nhiax iz hli ntơưv chos suôz
 • 17/01/2019 15:13
 • Uô kangz cơưv shuv haz chos siv ntâu mô hinhx, pâuz tâu phuôz chuô, đêx angr ntơưv Đăk R’moan huv mas tix lâus Nguênr Tiênr Dungr nhoz jos Tân Lơis, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tưz xair mô hinhx chos suôz zuôr blôngx phuôv tsangr cinh têr chuôz zis.
 • Nâm N’đir ntâu zangv kôngz chos
 • 17/01/2019 15:13
 • Xar Nâm N’đir (Krông Nô) nhis hnuôr muôx yangx 3.900 ha angr chos cax phê, phưx txoz, điêux, ntông hnox txir, yangx 400 ha angr chos hoa maux cxuô zangv.
 • Tso đrôngl lus kuz tsêr chos jâuz thuic canh
 • 10/01/2019 09:46
 • Zos cir sư Đias tsât, tangz tov muôx hâux lưv truôx ntơưv iz joanh nghiêps Nhât sBanv nhoz đrôngl Hôx Chir Minh tangz sis Hôx Sir Thêr Dungr (zus shông 1991), thix trânr Đăk Mil (Đăk Mil) tưz thor su hâux lưv chia chos jâuz trơưs saz xangr ntơưv zus.
 • Uô hangx cax phê hur saz
 • 03/01/2019 14:42
 • Đrul mux tiêu uô muôx sanv phâmv cax phê hur saz, huv tsuô môi trươngx muôx grê cinh têr haz thix trươngx sir zôngv truôx, chuôz zis tix lâul Châu Minh Quang nhoz jos 2, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) cxiz chênhr uô trơưs tiênr bôs khoa hocx cir thuôx sâuv 5 ha cax phê, uô trơưs hangx cax phê hur saz.
 • Tsêr nênhs kôngz xuât săc Phams Văn Yên
 • 27/12/2018 10:05
 • Zos đangv viên haz zos Phor Bir thư Đoanx Thanh niên thix trânr Đưc An (Đăk Song), tix lâul Phams Văn Yên (shang shông 1990) nhoz tuv 2, thix trânr Đưc An tsinhr ntâus ntêx hur phong tsox thanh niên siz lưr uô nox uô hâuk coz.
 • Đangv viên Hưar Thix Hiêus ntâus ntêx hur uô nox
 • 20/12/2018 10:32
 • Đangv viên Hưar Thix Hiêus, minhx cxưx Nduôr, Chi hôis trươngv Hôis Kuôl pux jos Đăk Rô, xar Tân Thanhx (Krông Nô) zos nênhs tsinhr ntâus ntêx hur uô nox, uô hâuk ntơưv trôngx qơư.
 • Tu keiz us hur cheix ntux no
 • 13/12/2018 13:46
 • Cheix ntux no nông hênhr, phuôz chuô hlôngr tsi tsês zos điêux ciêns zôngx ziv tsuô moz, cumr keiz us phuôv tsangr haz cis txangr.
 • Nênhs kôngz bangx pangx tol Tsaz
 • 06/12/2018 14:20
 • Tsuôs yuôr muôx li oz hli xưz mas txus Tsaz Nguên đanr 2019, chor chuôz zis chos pangx sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov tu cxuô zangv pangx chia huv six tsuô tiz nênhs sir zôngv.
 • Công nghês tsuôk đêx đrul ndol, njê tsuô cax phê
 • 29/11/2018 10:03
 • Trơưs Hơpx tac xar Nông nghiêps hưr cơ Đăk Nông, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar), Jưs anr hlôngr kôngz lông truôx đrênhk ntơưv Viêtx Nam (VnSAT) tưz pangz tsuô đơn vix Hê sthôngr tsuôk đêx đrul ndol Netafim ntơưv Israel pangz tsuôk đêx tsuô 16 ha cax phê.
<< <  5  6  7  8  9  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.