Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Lov jêv ntơưv zơưv lâul nênhs kôngz Lê Văn Hiêps
 • 23/08/2018 15:12
 • Shông 1999, chuôz zis zơưv Lê Văn Hiêps ntơưv Đôngx Nai tuôx uô nox sâuv thangx angr Đăk Nông. Nhoz ntơưv tuv tuôz nênhs đrôngl 7, phươngx Nghiar Phur (Gia Nghiar) đrul 4ha angr, zơưv zuôr kôngz lông chia phuôv tsangr cinh têr.
 • Tu tsax cxu hur cheix ntux nangs
 • 23/08/2018 15:12
 • Cheix ntux nangs zos nôngz nhôngl muôx ntâu zangv moz tsuô tsax cxu xưs li tưv, nhux đăngs, yik, buô…
 • Cir thuôx tu ntông txir thâur
 • 16/08/2018 14:05
 • Đrul phuôz chuô thât thươngx li nhis nuôr, tsuv zov chênhr tu haz tangr cangz moz tsuô ntông txir thâur, tiv zix mas ntông tuôs kruôr haz cangs tho txir.
 • Sâu lo nhiax tiv ntơưv chos măng cux
 • 09/08/2018 10:35
 • Uô kangz ntâu shông chos ntông công nghiêps tsi muôx grê cinh têr saz, shông 2010, zơưv Trânx Quang Đông, tsưr Trang traix Gia Ân, jos Sê Rê Ur, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) tưz cuêt tinhv hlôngr 20 ha angr chia chos ntông nox txir; hur ntơư, ntâu măng cux lo chos 8 ha.
 • Jos Choih zov chênhr phuôv tsangr cinh têr nông nghiêps
 • 26/07/2018 10:35
 • Lo chinhr cuênx cxuô cxênhx, cxuô nganhx pangz lus cir thuôx, nôngz kôngz, tsax đrul trâu saz uô nox uô hâuk, pêx xinhv jos Choih, xar Đưc Xuên (Krông Nô) tưz chos lo 40 ha cax phê, 40 ha blêx lax, yangx 40 ha ntông nox txir xưs li cam, cuyt, txir lưs muôv cangz tơưr njuôz haz jê 200 ha angr chos cxuô zangv kôngz xưs li poz cưs, kos laz, jâuz…
 • Phuôv tsangr jông ntơưv zus nhux đăngs
 • 19/07/2018 10:32
 • Shông 2013, uô kangz cơưv tangs Tsêr Đaix hocx Zos thôngs - Vâns taiv - Đrôngl Hôx Chir Minh, Nguênr Văn Nam, (zus shông 1989) nhoz jos Đăk Hơpx, xar Đăk Drô (Krông Nô) cuêt tinhv tror lus lâps nghiêps, uô trơưs saz xangr uô bluô nux sâuv đaiv angr qơư shang zus.
 • Đăk Gănx phuôv tsangr ntâu angr ntông nox txir
 • 12/07/2018 09:20
 • Xar Đăk Gănx (Đăk Mil) muôx li 800 ha angr ntông nox txir cxuô zangv li: Xoaix, mit, bơ, na, txir thâur... Hur ntơư, muôx ntâu tsang trais chos ntông nox txir đrul cui mô txix 3-5 ha sâu lo yênhx puô chơưx nhiax iz shông.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.