Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sâu lo ntâu ntơưv zus keiz siêu kei
 • 04/04/2019 13:55
 • Txix shông 2005, chuôz zis pus Hoangx Thix Tuêt Mai nhoz tuv tuôz nênhs đrôngl 7, phươngx Nghiar Phur (Gia Nghiar) uô mô hinhx zus keiz zuôr kei.
 • Ntâu vangx tênhr zuz txus cheix
 • 04/04/2019 13:55
 • Luz six nuôr, ntâu vangx tênhr zuz sâuv thangx tsangv xênhr tưz bangx cxix cxuô zuz ntông xưs li cax phê, sâux riêng, bơ, mit… chia pangz mangx tsuô nênhs kôngz hlang tsuô chiv chos yaz.
 • Pus Lanhr Thix Như cuz saz hur uô nox uô hâuk
 • 28/03/2019 14:31
 • Pus Lanhr Thix Như, zus shông 1967, minhx cxưx Nduôr tưz uô ntâu mênhx hâu ntơưv jos Đăk R’mo, xar Đăk N’drung (Đăk Song) li Tsưr jos, Thơưx Ban măts tsâns jos, chi hôis trươngv Hôis kuôl pux jos…
 • Chor kôngz lông uô nux nhoz Đăk Nông
 • 25/03/2019 16:29
 • Jas Bor Đăk Nông đăng cai tsov cưv Hôis thov Bor Đangv miênx Trung-Têi Nguyên jas tiv 9 (vongx IV), đrul chuv “Bor Đangv trôngx qơư kruôz ntuôl lus nênhs kôngz hur ntu hôis nhâps”, Bor shênhv Bor Đăk Nông thor kra chor kôngz lông đax trưng ntơưv nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Quangv Phur tangr nav đêx tangr kruôr tsuô kôngz lông
 • 14/03/2019 14:41
 • Tov ntêx ntux kruôr cxuôv hav txus uô kôngz lông, kangz hli 2, WBPX xar Quangv Phur (Krông Nô) tưz hu pêx xinhv nhoz jos Phur Lơis tsov cưv tangr nav đêx Krông Nô tangr kruôr thâuv pangs pangx tênhz tsi tso đêx.
 • Đăngs jul sâuv "Cao nguên poz jêz" Buôn Choah
 • 07/03/2019 15:41
 • Kuôl nuôr muôx 3.700 shông, trôngz hluôr tơưk Chư B’luk, xar Buôn Choah (Krông Nô) cxơưr fưx jung nham đrul cuz ndê txus 1.200 đôs C tưz uô muôx yangx 100 kror tsuô lux zâu; iz ndil chor kror tsuô hluôr tơưk zos chor hâur trôngz kêl muôx tơưv chor jung nham ntưl đangr muôx li 1.600 ha lơưr ntul nav đêx chia chos hoa maux.
 • Hnênhs kôngz tox tsongs tir kruôr tsuô kôngz lông
 • 28/02/2019 14:11
 • Viv yangr ntux ntêr mas iz cxa angr chos kôngz lông sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov mangl kruôr. Chor hnuz hnuôr, hnênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tox tsongs tsuôk đêx, tir kruôr tsuô kôngz lông.
 • Thuâns An chos cax phê mangz muôx kangz hâu
 • 21/02/2019 10:06
 • Shông 1998, chia cxangz nzir năng suât ntơưv vangx cax phê, chuôz zis zơưv Nguênr Văn Cươngx, jos Thuâns Nam, xar Thuâns An (Đăk Mil) tưz shuv lu njil hlôngr 1.000 tsoz cax phê njuôl ntơưv cax phê mangz.
<< <  4  5  6  7  8  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.