Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Muôv H’Bên trâu saz hlang đhâu pluôs
 • 21/09/2018 10:28
 • Tsang chuôz zis shông 2008, muôv H’Bên oz nav txir nhoz jos Bu Sôp, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) ntơưv oz cxaik têk đơưz, đrul trâu saz uô nox uô hâuk, txus nuôr tưz hlang đhâu cxaik pluôs.
 • Sâu lo yangx 600 chơưx nhiax ntơưv 5 sox jâuz VietGAP
 • 13/09/2018 15:47
 • Jê 10 shông đhâu, sâuv 5 sox angr, muôv Buix Thix Lâm nhoz jos Tân Lơis, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tsinhr chos jâuz cxuô zangv xưs li jâuz njuôz, jâuz kangz jiz, jâuz cuc, jâuz ngôngx, tâuv ve, điz, đok trăngx…
 • Tu cax phê hur cheix ntux nangs
 • 13/09/2018 15:47
 • Cheix ntux nangs zos six hơưv cax phê phuôv tsangr sei lus chik; njil; hluz sei lus txir haz zos thâuv muôx ntâu cangz moz.
 • Sâu lo nhiax truôx ntơưv zus buô têz lai
 • 07/09/2018 09:53
 • Shông 2010, tix lâul Đôr Văn Hungx nhoz jos Bu N’đơr B, xar Quangv Tâm (Tui Đưc) đâux tư cxiv tsang guôx zus buô têz lai. Sânv angr đangr 400 m2, tix lâul xâi ia cxa guôx tsuô nav buô shang nhuôs haz tơư buô nôngz đangr 10 - 20m2. Tix lâul tsiv xâi cơư tơư tươngx haz xor nzeix B40 iz puôs ndil chia zus buô grax. Krâur nox tsuô buô têz lai tiv zix zos kos laz, kos ntông, poz cưs, mit, đrox tâux nxư, tsơưz, njuôl nhôngl…
 • Lov jêv ntơưv zơưv lâul nênhs kôngz Lê Văn Hiêps
 • 23/08/2018 15:12
 • Shông 1999, chuôz zis zơưv Lê Văn Hiêps ntơưv Đôngx Nai tuôx uô nox sâuv thangx angr Đăk Nông. Nhoz ntơưv tuv tuôz nênhs đrôngl 7, phươngx Nghiar Phur (Gia Nghiar) đrul 4ha angr, zơưv zuôr kôngz lông chia phuôv tsangr cinh têr.
 • Tu tsax cxu hur cheix ntux nangs
 • 23/08/2018 15:12
 • Cheix ntux nangs zos nôngz nhôngl muôx ntâu zangv moz tsuô tsax cxu xưs li tưv, nhux đăngs, yik, buô…
 • Cir thuôx tu ntông txir thâur
 • 16/08/2018 14:05
 • Đrul phuôz chuô thât thươngx li nhis nuôr, tsuv zov chênhr tu haz tangr cangz moz tsuô ntông txir thâur, tiv zix mas ntông tuôs kruôr haz cangs tho txir.
 • Sâu lo nhiax tiv ntơưv chos măng cux
 • 09/08/2018 10:35
 • Uô kangz ntâu shông chos ntông công nghiêps tsi muôx grê cinh têr saz, shông 2010, zơưv Trânx Quang Đông, tsưr Trang traix Gia Ân, jos Sê Rê Ur, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) tưz cuêt tinhv hlôngr 20 ha angr chia chos ntông nox txir; hur ntơư, ntâu măng cux lo chos 8 ha.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.