Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Uô lo tar ntơưv langx luôv cax phê “hu rsaz”
 • 17/05/2018 14:50
 • Shông 2013, tix lâul Lê Văn Hoangx (zus shông 1990, kuz tsêr nhoz Thanh Hoar) cuêt tênhv krêz iz luz cuanr cax phê zâu, tiv zix mas muôs cax phê nguên tsât ntơưv thix xar Gia nghiar.
 • Chos sen sâu lo nhiax ntâu
 • 17/05/2018 14:50
 • Shông 2014, zơưv Nguênr Thanhx Vinh nhoz jos Nam Xuân, xar Nâm N’đir (Krông Nô) zuôr sen nôngz ntơưv Đăk Lăk lus chos sâuv chor lax hangr ar tsinhr mangl đêx nhang ntơưv tsêr.
 • Sâu lo 500 chơưx nhiax ntơưv mô hinhx vangx pangs guôx
 • 10/05/2018 14:52
 • Shông 2010, uô kangz cơưv tangs nganhx Công nghêx sinh hocx – Tsêr Đaix hiocx Lax Hôngx (Đôngx Nai), Trânx Haiv Hungx, (zus shông 1987), nhoz jos 9, xar Đăk Drô (Krông Nô) cuêt tinhv lus kuz tsêr uô nox trơưs mô hinhx vangx pangs guôx.
 • Cxangz nzir nhiax txas ntơưv zus yik
 • 12/04/2018 09:25
 • Shông 2016, tix lâul Nguênr Văn Sir nhoz jos R’Boot, xar Quangv Sơn (Đăk Glong) zuôr 15 tus yik lus zus. Zos uô guôx trơưs cir thuôx, puz nox txâus, phangx moz đinhx cix mas pangz yik ntơưv tix lâul chuôz zis hlu, phuôv vangv sai.
 • Uô bluô nux ntơưv zus nangs cul
 • 05/04/2018 09:40
 • Shông 2011, tix lâul Hanr Sơn Trươngx nhoz jos Nam Ninh, xar Nâm N’đir (Krông Nô) zuôr 5 gơưv nangs cul tiv Lâm Đôngx lus zus. Zos uô guôx trơưs cir thuôx, tu zus huv mas txus nuôr tix lâul pangz nangs cul tưz ndê txus 500 tus.
 • Nênhs kôngz Thuânx Hax phuôv tsangr chos jâuz hur saz
 • 05/04/2018 09:40
 • Chiv ntux yaz shông 2018, iz făngz chos, tu cxuô zangv cax phê, phưx txoz, ntông nox txir…, nênhs kôngz xar Thuânx Hax tsinhv chos muôx 74 ha txir lưs suôr, lưs, jâuz krưr, poz cưs, kos laz, hor txoz, tâuv cxuô zangv chia muôx sanv phâmv hur saz tsuô pêx xinhv hur haz tov đrâu xar sir zôngv.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.