Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Jos Kplang trâu saz uô nox uô hâuk, iz trux hlang đhâu pluôs
 • 14/11/2019 10:25
 • Jos Kplang, xar Quangv Phur (Krông Nô) nhis nuôr muôx 135 tsêr, 567 tus nênhs, tsôngv box Ê đê muôx li 70%. Jos muôx jê 100 ha angr uô nox; hur ntơư muôx 35 ha angr lax chos 2 chiv blêx/shông, yangx 50 ha cax phê, ntông nox txir haz ntâu zangv kôngz xưs li poz cưs, kos laz...
 • Iz cxa cir thuôx tu kos laz
 • 07/11/2019 14:35
 • Trơưs Phongx Nông nghiêps haz Phuôv tsangr jêx jos hênhx Tui Đưc, chor angr chos kos laz tangr tưs tưz muôx 2.000 - 2.500 ha, chiv ntux yaz muôx li 900 ha, sâu fênhx đrăngz lo 15 tênhr/ha.
 • Nênhs kôngz hlang tsuô cheix sâu cax phê
 • 07/11/2019 14:34
 • Chuôz hâur hli 11/2019, nênhs kôngz hur xênhr tưz hlang tsuô cheix sâu cax phê. Trơưs saz xangr ntơưv pêx xinhv, shông nuôr, cax phê ntâu thangx tsangv txi ndư đuô so li shông ntêx.
 • Sâu lo nhiax truôx ntơưv chos ntông nox txir shơư hur vangx cax phê
 • 31/10/2019 14:24
 • Shông 2014, tix lâul Trânx Hungx (zus shông 1986), nhoz jos Đăk Tân, xar Đăk Nia (Gia Nghiar) đâux tư chos cax phê. Uô kangz, tix lâul chos shơư cxuô zangv ntông nox txir xưs li cuyt, txir lưs muôv cangz hur vangx cax phê chia phuôv tsangr cinh têr chuôz zis.
 • Pêx xinhv jos Cao Langs chos xoaix trơưs făngz sinh hocx
 • 24/10/2019 10:37
 • Jos Cao Langs, xar Đăk Gănx muôx 78 tsêr, 360 tus nênhs, tsôngv box Langl muôx yangx 75% tiz nênhs. Uô kangz cxiv tsang jos shông 2012, ntâu chuôz zis tsôngv box xair xoaix chos uô mô hinhx cinh têr hlang đhâu yeiz pluôs.
 • Nênhs kôngz Krông Nô lo poz cưs chiv ntux cuz
 • 17/10/2019 09:42
 • Chiv ntux cuz shông 2019, hênhx Krông Nô chos lo muôx li 10.000 hec ta poz cưs, tox tsongs tiv zix ntơưv chor xar Buôn Choah, Ðăk D’rô, Ðưc Xuên, Ðăk Nang, Quangv Phur. Zos muôz chor nôngz yaz tsât lươngs xưs li DK368, DK9901, 30Y87... lus chos, trâu saz uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur uô angr, tu mas poz cưs hluz jông, tsơưs muôx moz.
 • Chos điz chia hur tsêr ar
 • 10/10/2019 10:34
 • Nhis nuôr, iz cxa tsêr nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tưz uô tar mô hinhx chos điz chia hur tsêr ar. Điz chia zos iz zangv nôngz điz nox txir tsư kangz, muôx nôngz nhôngl hlu haz phuôv tsangr sei, txix 65 – 90 hnuz nhoz txix nôngz, grê muôs txix 30.000 – 35.000 nhiax/kg.
 • Nênhs kôngz tox tsongs tu kôngz lông ntu hlôngr cheix
 • 03/10/2019 10:26
 • Nhis nuôr, phuôz chuô tangz tov ntu hlôngr cheix, yangr ntux kruôr krơưr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov tox tsongs tu kôngz lông ntêr-lur nôngz nhôngl xưs li cax phê, phưx txoz, poz cưs, jâuz njuôz, cxuô zangv kôngz nox txir…
 • Điêuv San uô cinh têr coz
 • 26/09/2019 09:26
 • Tix lâul Điêuv San nhoz jos Bu Mlanh B, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) zos iz hur chor nênhs M’nông môngl uô ntêx hur uô nox, phuôv tsangr cinh têr, uô bluô nox nhoz trôngx qơư.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.