Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Phuôv tsangr jông ntơưv zus nhux đăngs
 • 19/07/2018 10:32
 • Shông 2013, uô kangz cơưv tangs Tsêr Đaix hocx Zos thôngs - Vâns taiv - Đrôngl Hôx Chir Minh, Nguênr Văn Nam, (zus shông 1989) nhoz jos Đăk Hơpx, xar Đăk Drô (Krông Nô) cuêt tinhv tror lus lâps nghiêps, uô trơưs saz xangr uô bluô nux sâuv đaiv angr qơư shang zus.
 • Đăk Gănx phuôv tsangr ntâu angr ntông nox txir
 • 12/07/2018 09:20
 • Xar Đăk Gănx (Đăk Mil) muôx li 800 ha angr ntông nox txir cxuô zangv li: Xoaix, mit, bơ, na, txir thâur... Hur ntơư, muôx ntâu tsang trais chos ntông nox txir đrul cui mô txix 3-5 ha sâu lo yênhx puô chơưx nhiax iz shông.
 • Uô bluô nux ntơưv chos bơ
 • 05/07/2018 14:24
 • Tix lâul Lê Văn Hưng, jos Tân Phur, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) nhis nuôr muôx 4 ha bơ cxuô zangv xưs li Cuba, Booth, 034 tưz lo sâu txix 5-8 shông. Tix lâul chos sis shơư bơ hur vangx cax phê haz chos tox txongs. Chiv bơ 2018, tix laaul Hưng nhangx xangv lo 4- 5 tênhr, chor shông txus nzir lo yangx 6 tênhr. Tix lâul chos bơ trơưs tiêu chuânv VietGAP haz iz shông yưx chi phir tsinhv lo liv 1 tiv nhiax.
 • Zus cangz sâu lo nhiax tsuôx
 • 22/06/2018 10:23
 • Shông 2015, tix lâul Nguênr Hiêur Thanh nhoz jos 3, xar Đăk Som (Đăk Glong) hlôngr 8 sox angr chos cax phê lâul chia chos jâuz haz zus cangz.
 • Tui Đưc phuôv tsangr angr chos bơ
 • 22/06/2018 10:23
 • Tangs nro hênhx Tui Đưc nhis nuôr muôx jê 500 ha angr chos bơ, lo chos txix shông 2012 – 2016, zos chor nôngz bơ trôngx qơư, bơ sap, bơ booth.
 • Uô ndêz box ngư sâu lo 1 tiv nhiax iz shôngs
 • 14/06/2018 15:18
 • Uô kangz cơưv shuv tsưr ziv ntơưv Đôngx Nai, shông 2012, tix lâul Trương Ngocx Anhr (35 shông), nhoz jos 13, xar Tâm Thăngr (Chư Jut) tưz cxiv tsang trang traix chos ndêz box ngư.
 • Nênhs kôngz Đăk Song chênhr phangx tu cax phê cheix ntux nangs
 • 07/06/2018 09:25
 • Sâuv thangx tsangv hênhx Ðăk Song nhis nuôr muôx khangv 27.000 ha cax phê hur nôngz nhôngl cinh joanh. Txus cheix ntux nangs, nông hênhr, chik, njil mol sâuv cax phê hlangr sei tưz zos six phuôv vangv ntâu zangv cangz xưs li cangz nox blôngx haz nox txir mol, nâmr laz, cangz tho chêr ntông, tho chik…
 • Zus us ntês kei sâu lo nhiax ntâu
 • 31/05/2018 10:33
 • Shông 2014, tix lâul Hoangx Văn Minh, minhx cxưx Zir nhoz jos Đăk Thôt, xar Thuâns Hax (Đăk Song) hlôngr 3 ha angr lax, angr hangr ar chia khơưz pangs zus us haz njêl.
<< <  3  4  5  6  7  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.