Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sâu lo nhiax ntâu ntơưv mô hinhx chos jâuz zuz hur tsêr ar
 • 26/12/2019 10:22
 • Shông 2014, chuôz zis tix lâul Ngô Xuân Hải, tuv tiz nênhs đrôngl 3, phươngx Nghĩa Phú (Gia Nghĩa) tưz đâux tư tsêr ar chia tênhr cxuô zangv zuz jâuz. Tsêr ar lo cxiv tsang baix banv, truôx đrênhk, ntuv nti sâuv angr đangr 1.400 m2 chia tênhr cxuô zangv jâuz xưs li: Jâuz, su hox, hor txoz, txir lưs suôr, jâuz krưr...
 • Sâu lo yangx 200 chơưx nhiax/sox/chiv điz chia
 • 19/12/2019 10:30
 • Uô kangz cơưv shuv tsưr ziv chos ntơưv chor qơư uô trơưs cong nghês cao hur haz tov đrâu xênhr, shông 2018, chuôz zis zơưv Nguênr Anhr Dương, jos 8, xar Kiênr Thanhx (Đăk R’lâp) đâux tư 2 luz tsêr ar sâuv yangx 2,5 sox angr chia chos điz chia. Nôngz điz lo sair chos hur tsêr zos điz njuôz, plơưr đăngx, nôngz nhôngl sâu muôx li 70 hnuz, chos lo 3-4 chiv/shông.
 • Chos jâuz hưr cơ muôx tem kra qơư chos
 • 05/12/2019 10:32
 • Vangx jâuz hưr cơ Bach Thaov jê 3 sox ntơưv muôv Trương thix Đams Tuêt, nhoz phươngx Nghiar Phur (Gia nghiar) tangz tov zó kror qơư yaz lus tsưr ziv chos jâuz has tsi muôx tsuô hoar tsât, tsât cich thich hluz sei, tangr por vêv kôngz lông muôx hoar tsât.
 • Krông Nô chênhr mangx kra chos kôngz chiv ntux hno
 • 05/12/2019 10:32
 • Chiv ntux hno shông 2019 – 2020, hênhx Krông Nô nhangx xangv chos yangx 4.300 ha kôngz lông cxuô zangv; hur ntơư, blêx lax 1.800 ha, poz cưs 1.810 ha, kos laz yangx 300 ha, yuôr chor zos tauv haz jâuz cxuô zangv.
 • Ðăk Song phuôv tsangr zus nhux đăngs lai
 • 28/11/2019 14:28
 • Hênhx Ðăk Song kra uô jưs anr caiv tox pangz nhux đăngs txix shông 2014 đrul hnôngz txir nhux đăngs Brahman laz lai tsuô nhux đăngs đăngx trôngx qơư.
 • Tsưr jos Hưar Xuân Trươngx uô bluô hnux ntơưv chos xoaix
 • 21/11/2019 15:27
 • Zơưv Hưar Xuân Trươngx (zus shông 1964), minhx cxưx Langl zos Tsưr jos, nênhs muôx côngz bê hur côngs đôngx nênhs Zir, Langl nhoz jos Cao Langs, xar Đăk Gănx (Đăk Mil). Ntâus ntêx hur uô cinh têr, chuôz zis trâu saz uô hnox uô hâuk, bluô hnux truôx đrênhk đrul mô hinhx chos xoaix.
 • Jos Kplang trâu saz uô nox uô hâuk, iz trux hlang đhâu pluôs
 • 14/11/2019 10:25
 • Jos Kplang, xar Quangv Phur (Krông Nô) nhis nuôr muôx 135 tsêr, 567 tus nênhs, tsôngv box Ê đê muôx li 70%. Jos muôx jê 100 ha angr uô nox; hur ntơư muôx 35 ha angr lax chos 2 chiv blêx/shông, yangx 50 ha cax phê, ntông nox txir haz ntâu zangv kôngz xưs li poz cưs, kos laz...
 • Iz cxa cir thuôx tu kos laz
 • 07/11/2019 14:35
 • Trơưs Phongx Nông nghiêps haz Phuôv tsangr jêx jos hênhx Tui Đưc, chor angr chos kos laz tangr tưs tưz muôx 2.000 - 2.500 ha, chiv ntux yaz muôx li 900 ha, sâu fênhx đrăngz lo 15 tênhr/ha.
 • Nênhs kôngz hlang tsuô cheix sâu cax phê
 • 07/11/2019 14:34
 • Chuôz hâur hli 11/2019, nênhs kôngz hur xênhr tưz hlang tsuô cheix sâu cax phê. Trơưs saz xangr ntơưv pêx xinhv, shông nuôr, cax phê ntâu thangx tsangv txi ndư đuô so li shông ntêx.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.