Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Uô hangx cax phê hur saz
 • 03/01/2019 14:42
 • Đrul mux tiêu uô muôx sanv phâmv cax phê hur saz, huv tsuô môi trươngx muôx grê cinh têr haz thix trươngx sir zôngv truôx, chuôz zis tix lâul Châu Minh Quang nhoz jos 2, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) cxiz chênhr uô trơưs tiênr bôs khoa hocx cir thuôx sâuv 5 ha cax phê, uô trơưs hangx cax phê hur saz.
 • Tsêr nênhs kôngz xuât săc Phams Văn Yên
 • 27/12/2018 10:05
 • Zos đangv viên haz zos Phor Bir thư Đoanx Thanh niên thix trânr Đưc An (Đăk Song), tix lâul Phams Văn Yên (shang shông 1990) nhoz tuv 2, thix trânr Đưc An tsinhr ntâus ntêx hur phong tsox thanh niên siz lưr uô nox uô hâuk coz.
 • Đangv viên Hưar Thix Hiêus ntâus ntêx hur uô nox
 • 20/12/2018 10:32
 • Đangv viên Hưar Thix Hiêus, minhx cxưx Nduôr, Chi hôis trươngv Hôis Kuôl pux jos Đăk Rô, xar Tân Thanhx (Krông Nô) zos nênhs tsinhr ntâus ntêx hur uô nox, uô hâuk ntơưv trôngx qơư.
 • Tu keiz us hur cheix ntux no
 • 13/12/2018 13:46
 • Cheix ntux no nông hênhr, phuôz chuô hlôngr tsi tsês zos điêux ciêns zôngx ziv tsuô moz, cumr keiz us phuôv tsangr haz cis txangr.
 • Nênhs kôngz bangx pangx tol Tsaz
 • 06/12/2018 14:20
 • Tsuôs yuôr muôx li oz hli xưz mas txus Tsaz Nguên đanr 2019, chor chuôz zis chos pangx sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov tu cxuô zangv pangx chia huv six tsuô tiz nênhs sir zôngv.
 • Công nghês tsuôk đêx đrul ndol, njê tsuô cax phê
 • 29/11/2018 10:03
 • Trơưs Hơpx tac xar Nông nghiêps hưr cơ Đăk Nông, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar), Jưs anr hlôngr kôngz lông truôx đrênhk ntơưv Viêtx Nam (VnSAT) tưz pangz tsuô đơn vix Hê sthôngr tsuôk đêx đrul ndol Netafim ntơưv Israel pangz tsuôk đêx tsuô 16 ha cax phê.
 • Nâm N’đir chênhr phangx chos kôngz chiv ntux tsâux
 • 22/11/2018 10:16
 • Chiv kôngz ntux tsâux shông 2018 – 2019, xar Nâm N'đir (Krông Nô) nhangx xangv chos yangx 1.200 ha kôngz cxuô zangv; hur ntơư, blêx lax muôx li 430 ha, kó laz 300 ha, yuôr chor zos jâuz, tâuv, poz cưs.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.