Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đăk Mil txus chiv sâu sâux jiêng
 • 17/08/2017 10:15
 • Hênhx Đăk Mil muôx yangx 300 ha sâux jiêng, tox tsongs ntâu hlo nhoz xar Đưc Manhx, Đăk R’la haz Đăk Găn. Zos điêux ciênx đêx angr tiv zix, sâux jiêng Đăk Mil tsư kangz, nox kangz haz zos iz zangv txir ntông nto bê ntơưv xênhr Đăk Nông.
 • Nênhs kôngz Đăk Mil lo chiv bơ
 • 10/08/2017 10:02
 • Ðăk Mil muôx 250 ha bơ chos, tox tsongs tiv zix ntơưv chor xar Đưc Manhs, Ðăk N’Drot, Ðăk Gănx..., lo pêx xinhv chos yênhx thangx los sis shơư hur vangx cax phê.
 • Nux grê jông ntơưv tair canh cax phê trơưs phương phap lu njil
 • 10/08/2017 10:02
 • Hâur shông 2015, uô kangz lo hôix nênhs kôngz haz Jưx anr 3EM pangz, kra, tix lâul Điêuv Giar, jos Bux Dâp, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) cuêt tinhv cơư 200 tsoz cax phê tưz lâul chia tair canh trơưs phương phap lu njil nôngz cax phê ntâu dongx.
 • Sâu lo nhiax ntâu ntơưv chos bơ Cuba
 • 28/07/2017 09:46
 • Shông 2013, tix lâul Lê Văn Hưng nhoz jos Tân Phur, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tưz chos siz shơư 300 tsoz bơ Cuba tsuô hur vangx cax phê 3,5ha.
 • Zơưv Điêuv Bot txơưx uô bluô nux
 • 20/07/2017 10:16
 • Đrul trâu saz, gruôs, sir jul cơưv shuv, chuôz zis zơưv Ðiêuv Bot (zus shông 1960), minhx cxưx M’nông, nhoz jos Bu P’râng, xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) tưz zos chuôz zis txơưx uô nox uô luôv coz.
 • Tu phưx txoz đrăngz chaix ntux nangs
 • 13/07/2017 10:31
 • Hur đrăngz chaix ntux nangs, đêx sâuv bông angr haz chor đêx nzâuv hur angr ntâu, uô tsuô angr nông hênhr, ngui cơ uô chor changs phưx txoz lưx. Viv li, tsuv khơưz cưx grêl đêx, tsi chia đêx tênhr ntâu sâuv vangx angr phưx txoz.
 • Chos cuyt shơư cax phê cxang thu nhâpx
 • 06/07/2017 14:37
 • Shông 2012, tix lâul Nguênr Cưuv Hoangx Khanh, nhoz jos Nam Trung, xar Nam Đax (Krông Nô) muôz nôngz cuyt thangx njêr ntơưv Đôngx Nai lus chos shơư hur vangx cax phê đangr 0,3 ha. Zos saz ntêr nrar cơưv, uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur cxuô ntu tu, vangx cuyt ntơưv chuôz zis tsinhr hluz jông, muôx moz tsơưs haz tsi thơưk shông. Tangz sis vangx cax por lênhx njuôz jông, hax tsinhv txi ntâu đuô chos tsi sis shơư.
 • Tu cax phê chaix ntux nangs
 • 29/06/2017 10:20
 • Trơưs Sơv Kôngz lông - PTJJ, tangs nro xênhr nhis nuôr muôx yangx 125.000 ha cax phê, hur ntơư chor cax phê tưz lo đê txir muôx 112.000 ha.
<< <  2  3  4  5  6  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.