Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nênhs kôngz tu phưx txoz
 • 25/04/2019 19:37
 • Luz six chuôz hlang tsuô hâur chiv cheix ntux nangs, phưx txos los six xangr zuôr jinh jươngr chia hluz, phuôv tsangr mas nênhs kôngz ntâu trôngx qơư tangz tov tox tsongs tu.
 • Nênhs kôngz Đăk Mil tox tsongs uô kôngz chiv ntux cuz
 • 25/04/2019 19:37
 • Trơưs Phongx Nông nghiêps-PTNT hênhx Đăk Mil, chiv ntuxx cuz shông nuôr, trôngx qơư zuôr chos yangx 17.000 ha kôngz cxuô zangv; hur ntơưs, angr poz cưs, blêx, hoa maux cxuô zangv txir ntâu đuô; yuôr chor zos kôngz công nghiêps xưs li phưx txoz, cax phê, cao su.
 • Sâu lo ntâu ntơưv chos xoaix cênhz zus yik
 • 18/04/2019 09:28
 • Chuôz zis pus Đôr Thix Tuyênr, jos Tân Lơis, xar Đăk Gănx (Đăk Mil) nhis nuôr muôx yangx 2 ha angr chos xoaix cênhz zus yik. Ntâu shông nuôr, chuôz zis tưz uô trơưs phương thưc uô nox hưr cơ, an toanx tsuô môi trươngx.
 • Sâu lo ntâu ntơưv zus keiz siêu kei
 • 04/04/2019 13:55
 • Txix shông 2005, chuôz zis pus Hoangx Thix Tuêt Mai nhoz tuv tuôz nênhs đrôngl 7, phươngx Nghiar Phur (Gia Nghiar) uô mô hinhx zus keiz zuôr kei.
 • Ntâu vangx tênhr zuz txus cheix
 • 04/04/2019 13:55
 • Luz six nuôr, ntâu vangx tênhr zuz sâuv thangx tsangv xênhr tưz bangx cxix cxuô zuz ntông xưs li cax phê, sâux riêng, bơ, mit… chia pangz mangx tsuô nênhs kôngz hlang tsuô chiv chos yaz.
 • Pus Lanhr Thix Như cuz saz hur uô nox uô hâuk
 • 28/03/2019 14:31
 • Pus Lanhr Thix Như, zus shông 1967, minhx cxưx Nduôr tưz uô ntâu mênhx hâu ntơưv jos Đăk R’mo, xar Đăk N’drung (Đăk Song) li Tsưr jos, Thơưx Ban măts tsâns jos, chi hôis trươngv Hôis kuôl pux jos…
 • Chor kôngz lông uô nux nhoz Đăk Nông
 • 25/03/2019 16:29
 • Jas Bor Đăk Nông đăng cai tsov cưv Hôis thov Bor Đangv miênx Trung-Têi Nguyên jas tiv 9 (vongx IV), đrul chuv “Bor Đangv trôngx qơư kruôz ntuôl lus nênhs kôngz hur ntu hôis nhâps”, Bor shênhv Bor Đăk Nông thor kra chor kôngz lông đax trưng ntơưv nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Quangv Phur tangr nav đêx tangr kruôr tsuô kôngz lông
 • 14/03/2019 14:41
 • Tov ntêx ntux kruôr cxuôv hav txus uô kôngz lông, kangz hli 2, WBPX xar Quangv Phur (Krông Nô) tưz hu pêx xinhv nhoz jos Phur Lơis tsov cưv tangr nav đêx Krông Nô tangr kruôr thâuv pangs pangx tênhz tsi tso đêx.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.