Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Sâu lo nhiax ntâu ntơưv chos pangx hôngx
 • 19/03/2020 10:33
 • Chuôz zis tix lâul Trần Văn Học nhoz jos 14, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tưz uô lo tar thâuv chox nghêx chos pangx tov Hà Nội tuôx tsuô kror qơư nhoz yaz shông 2019.
 • Hoàng Văn Khánh ndê đhâu yeiz pluôs
 • 12/03/2020 10:33
 • Tix lâul Hoàng Văn khánh (zus shông 1984), minhx cxưx Zir nhoz jos Thanh Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) trâu saz uô hnox uô hâuk, ndê đhâu yeiz pluôs.
 • Sâu lo nhiax ntơưv chos txir lưs suôr
 • 05/03/2020 10:24
 • Txix shông 2015, chuôz zis tix lâul Ngô Văn Trường nhoz jos 6, xar Thuận Hà (Ðăk Song) uô mô hinhx chos txir lưs suôr đrul chor angr đangr muôx 1 ha.
 • Tax đrăngs blêx “chơưv yeiz” nhoz xar Đăk Wer
 • 05/03/2020 10:22
 • Shông 2010, uô trơưs tsangz cxênhx đamv bov an sinh kôngz lông tsuô tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tsov cưv krêz muôx jê 5 ha angr lax chos blêx tsuô pêx xinhv jos Bu N’đóh.
 • Mô hinhx zus kus kruôr ntêl kei ntơưv Nam Xuân
 • 27/02/2020 15:26
 • Đrăngz shông 2019, tix lâul Đường Thanh Trực (zus shông 1980), minhx cxưx Zir nhoz jos Thanh Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) zuôr 350 tus kus kruôr nhux tưv (kus kruôr) lus zus zuôr kei.
 • Muôx kangz hâu ntơưv txuôk cax phê đrul ndol
 • 27/02/2020 15:26
 • Shông 2018, zơưv Mai Huyệch, 53 shông, nhoz jos Tân Hiệp, xar Đăk R'moan, đrôngl Gia Nghĩa đâux tư đhol hês thôngr txuôk đrul ndol công nghês Israel đrul chi phir 60 chơưx nhiax/ha lo pangz chi phir 50% ntơưv Jưs anr VnSAT Đắk Nông.
 • Sâu lo nhiax truôx ntơưv zus yik
 • 20/02/2020 13:38
 • Lo Jưs anr Txu pluôs thangx tsangv Têi Nguê sâuv thangx tsangv xênhr (Jưs anr WB) pangz nôngz yik, jâuz hnox haz yangz shuv cir thuôx tu zus, tsưr ziv zus haz phuôv tsangr sinh cêr, muôv Nông Thị Nội, minhx cxưx Zir nhoz jos 8, xar Đăk Ha (Đăk Glong) tưz hlang đhâu yeiz pluôs, uô nênhx truôx.
 • Sâu lo cxangz nhiax ntơưv chos jâuz zus cangz
 • 20/02/2020 13:38
 • Tix lâul Phạm Văn Hiệu nhoz jos Đắk Lang, xar Quảng Khê (Đắk Glong) thangv kra: Chos jâuz zus cangz tsi phiv liv, nôngz nhôngl zus tsi ntêr tsinhv sâu lo nhiax truôx mas txix 10 shông uô ntêx, tix lâul chuôz zis tưz xair nghêx chos jâuz zus cangz chia phuôv tsangr cinh têr.
 • Jos Sar Pa tox tsongs phuôv tsangr cinh têr
 • 13/02/2020 10:24
 • Jos Sar Pa, xar Thuận An (Đăk Mil) nhis hnuôr muôx 410 tsêr đrul yangx 2.000 tus nênhs, minhx cxưx M’nông muôx li 97%. Tangs nro jos muôx li 400 ha angr uô hnox, hur ntơư muôx 70 ha angr lax chos 2 chiv/shông, yuôr chor zos cax phê, phưx txoz haz kông lông lur hnôngz nhôngl…
 • Jos Bu N’Drung Lu tox tsongs phuôv tsangr cinh têr
 • 02/01/2020 09:35
 • Jos Bu N’Drung Lu, xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) nhis hnuôr muôx 59 tsêr đrul 245 tus nênhs, hur ntơư minhx cxưx M’nông muôx li 70%. Tangs nro jos muôx 70 ha angr tưs nhiên, hur ntơư muôx 37 ha cax phê, yuôr chor zos đuô li kôngz lông.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.