Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chos điz chia hur tsêr ar
 • 10/10/2019 10:34
 • Nhis nuôr, iz cxa tsêr nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tưz uô tar mô hinhx chos điz chia hur tsêr ar. Điz chia zos iz zangv nôngz điz nox txir tsư kangz, muôx nôngz nhôngl hlu haz phuôv tsangr sei, txix 65 – 90 hnuz nhoz txix nôngz, grê muôs txix 30.000 – 35.000 nhiax/kg.
 • Nênhs kôngz tox tsongs tu kôngz lông ntu hlôngr cheix
 • 03/10/2019 10:26
 • Nhis nuôr, phuôz chuô tangz tov ntu hlôngr cheix, yangr ntux kruôr krơưr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov tox tsongs tu kôngz lông ntêr-lur nôngz nhôngl xưs li cax phê, phưx txoz, poz cưs, jâuz njuôz, cxuô zangv kôngz nox txir…
 • Điêuv San uô cinh têr coz
 • 26/09/2019 09:26
 • Tix lâul Điêuv San nhoz jos Bu Mlanh B, xar Đăk R’tih (Tui Đưc) zos iz hur chor nênhs M’nông môngl uô ntêx hur uô nox, phuôv tsangr cinh têr, uô bluô nox nhoz trôngx qơư.
 • Cir thuôx chos haz tu txir lưs muôv cangz tơưr njuôz
 • 26/09/2019 09:26
 • Shông 2018, tix lâul Phams Xuân Thăngr, nhoz jos Tân Lơis, xar Đăk R'moan (Gia Nghiar), puv txir lưs muôv cangz tơưr njuôz zos iz hur chor zangv txir tsi pôngz grê tưz xưs li thix trươngx nhiav mas tix lâul cuêt tinhv nrar, cơưv tsưr ziv chos.
 • Đăk Wil krêz đăngr angr chos ntông nox txir
 • 19/09/2019 10:18
 • Chor shông jê nuôr, pêx xinhv xar Đăk Wil (Cư Jut) tưz chênhr phangx caiv tox ntâu chor angr chos kôngz công nghiêps, kôngz lur nôngz nhôngl chia hlôngr chos cxuô zangv ntông nox txir.
 • Xar Buôn Choah sâu blêx chiv ntux cuz
 • 12/09/2019 15:43
 • Chiv ntux cuz shông 2019, xar Buôn Choah (Krông Nô) chos muôx li 650 ha blêx. Nhis nuôr, pux tuz nhuôs nênhs kôngz tưz sâu lo yangx 70% chor angr chos đrul cuz saz lo kôngz.
 • Đăk Song krêz đangr angr chos jâuz
 • 05/09/2019 15:59
 • Hur shông 2019, hênhx Đăk Song muôx cêr hoaix chos 1.647 ha jâuz njuôz đrul sanv lươngs nhangx xangv yangx 19.000 tênhr, cxang muôx li 300 ha so li shông ntêx.
 • Tu phưx txoz hur cheix ntux nangs
 • 05/09/2019 16:07
 • Nôngz nhôngl nuôr, nangs lus ntâu mas nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov zov chênhr tu phưx txoz bâuv ntâu biêns phap xưs li: ntuô đrox, tsuôk yuôx tuô cangz, moz haz txar chik ndix ntông nhôngl chos phưx txoz chia đo; txar chor chik hlangs ti hâur pâuk…
 • Sanv xuât phưx txoz hưr cơ muôx kangz hâu
 • 29/08/2019 14:46
 • Hơpx tac xar (HTX) Phưx txo hưr cơ Ðôngx Thuâns, xar Nhân Cơ (Ðăk R’lâp) sanv xuât phưx txoz trơưs făngz hưr cơ txix shông 2016 đrul 5 thanhx viên. Txus nuôr đơn vix nuôr tưz muôx 12 thanhx viên đrul jê 30 ha phưx txoz, txi lo muôx 3 tênhr/ha.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.