Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Y Sem hlang đhâu txov nhêv uô bluô nux
 • 13/04/2017 14:15
 • Đrul gruôl, trâu saz, sir jul cơưv shuv, tix lâul Y Sem, zus shông 1972, nênhs M’nông, nhoz jos bon Sar Pa, xar Thuâns An (Đăk Mil) tưz zos chuôz zis uô nox coz.
 • Pêx xinhv jos Bu Prâng tox tsongs chos blêx chiv ntux yaz
 • 07/04/2017 14:56
 • Jos Bu Prâng, xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) muôx 15 ha angr chos blêx lax. Zos chênhr phangx lo nôngz, qir, đêx ntâu haz chia phangx tinhx tsangs blêx tsuv nhangz hur chaix ntux nangs, nhis nuar tsôngv box M’nông hur jos tangz tov uô angr, vêv xinhz angr lax, thoz cưx đêx haz chuôz chos blêx cuooss huv six. Chor nôngz blêx lo pêx xinhv chos chiv nuôr tiv zix mas zos VT404, RVT.
 • Nênhs kôngz Đăk Môl krêz đangr angr chos jâuz
 • 31/03/2017 11:05
 • Uô ntêx tinhx hinhx hlôngr txangr phuôz chuô, jê nuôr ntâu chuôz zis nhoz xar Đăk Môl (Đăk Song) tưz chênhr mangx hlôngr ntâu angr kôngz lông chia chos ntâu zangv jâuz, kos, txir.
 • Chos jâuz trơưs phương phap thuiv canh
 • 23/03/2017 09:27
 • Nhis nuôr, iz cxa chuôz zis pêx xinhv nhoz Phươngx Nghiar Tân (thix xar Gia Nghiar) tưz uô trơưs mô hinhx chos jâuz trơưs phương phap thuiv canh tar, muôx nux grê.
 • Chi hôix thơưx kuôl pux uô nox uô hâuk coz
 • 23/03/2017 09:27
 • Iz fangz tu cax phê, shông 2015 muôv Nguênr Thix Tuênr, Chi hôix thơưx Hôix kuôl pux jos 7, xar Quangv Khê (Đăk Glong) tưz yưv pênhr chia zuôr nôngz tsax, uô guôx zus tsax cxu.
 • Chos tsơưz Dole Philippines nhoz Đăk Wer
 • 10/03/2017 09:48
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xar Đăk Wer (Đăk R’lâp), iz cxa chuôz zis pêx xinhv chos siv haz uô tar đrul mô hinhx chos tsơưz Dole, tuôx tov Philippines tuôx.
 • Nênhs kôngz Nâm N’Jang tox tsongs sâu phưx txoz
 • 10/03/2017 09:48
 • Xar Nâm N’Jang (Ðăk Song) muôx 2.356 ha phưx txoz, hur ntơư muôx yangx 1.900 ha tangz tov nhoz ntu lo sâu. Luz six nhis nuôr, pux tuz nhuôs nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar tangz tov tox tsongs đangs jul chia sâu phưx txoz.
 • Zus buô VietGap ntơưv xar Nhân Cơ
 • 02/03/2017 14:36
 • Shông 2013, pus Trânx Thix Hoaix Thu, jos 8, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) cuêt tinhv yưv pênhr cxiv tsang traix zus buô đrul angr đangr 1,2 ha. Nhis nuôr pus chuôz zis tangz tov zus muôx 300 tus nav buô, 6 tus tơư buô, 150 tus nhuôs buô haz 300 - 400 buô grax.
 • Nam Ninh zov chênhr chos tu ntâu zangv kôngz lông
 • 23/02/2017 10:22
 • Chiv ntux yaz 2017, jos Nam Ninh, xar Nâm N’đir (Krông Nô) tưz zov chênhr chos tu ntâu zangv kôngz lông sưs li blêx, poz cưs, kos laz, tâuz đangx, lưl… đrul angr chos muôx jê 150 ha.
<< <  20  21  22  23  24  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.