Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Nênhs kôngz Thuânx An lo lâuv phuôz xinhz ntâu
 • 26/10/2017 09:27
 • Chiv 2017, zos muôz chor nôngz yaz sưs li L17, L26 lus chos, trâu saz uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur laix angr, tu mas chiv nuôr, chor angr chos lâuv phuôz xinhz ntơưv nênhs kôngz xar Thuânx An (Đăk Mil) sâu lo ntâu.
 • Tix lâul Y Thư Ê ban uô bluô nux ntơưv chos kôngz công nghiêpx
 • 26/10/2017 09:27
 • Shông 2010, tix lâul Y Thư Ê ban, minhx cxưx M’nông nhoz jos Broih, thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) đâux tư chos điêux, cax phê, phưx txoz chia phuôv tsangr chuôz thênhx. Txus nuôr, tix lâul chuôz zis muôx 1 ha điêux, 2,5 ha cax phê haz 200 tsoz phưx txoz.
 • Krông Nô phuôv tsangr zus nhux đăngs
 • 19/10/2017 10:20
 • Nhis nuôr, cênhz đrul tu, cxang nzir năng suât, sanv lươngx cxuô zangv shông ntông nghiêpx haz kôngz lông lur nôngz nhôngx, pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx Krông Nô tsinhv tox tsongs phuôv tsangr tu zus pangz nhux đăngs.
 • Điêuv Kêu - đangv viên “tiv phur”
 • 05/10/2017 10:34
 • Đrul trâu saz, gruôl, pâuz xangv, gruôl cơưv shuv haz năng đôngx, đangv viên Điêuv Kêu, minhx cxưx M’nông, jos Tu Soay, xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) tưz zos chuôz zis uô nox uô hâuk coz.
 • Đăk N’Drung cxiz chênhr phuôv tsangr zus tsax
 • 29/09/2017 09:50
 • Nhis nuôr, cênhz đrul tox tsongs tu, cxangz nzir năng suât, sanv lươngx cxuô zangv kôngz chos cax phê, phưx txoz… pêx xinhv sâuv thangx tsangv xar Đăk N’Drung (Đăk Song) tsinhv zov chênhr phuôv tsangr zus tsax cxu, keiz us.
 • Zus buô têz lai trơưs făngz “đax sanv”
 • 21/09/2017 15:16
 • Shông 2016, tix lâul Phamx Văn Saur nhoz jos 2, xar Đăk Ha (Đăk Glong) tưz, đâux tư krêz đăngr trang traix zus buô têz lai “đax sanv” đrul tsưr ziv zus: Nôngz trơưs tus tơư muôx jông, đamv bov; guôx đăngr chia buô môngl lus, phuôv khangx; krâur nox por lênhx zos ntơưv tưx nhiên… Viv li, buô têz lai ntơưv tix lâul chuôz zis muôx tsât lươngx jông, grax khor, grax nyir ntâu, trox tsơưs, tơưr nhias haz gil, tsư kangz.
<< <  19  20  21  22  23  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.