Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Mô hinhx chos sis shơưs sâu lo cinh têr ntâu
 • 23/12/2016 09:56
 • Zơưv Mai Văn Khanhr, nhoz jos 7, xar Đăk R’la (Đăk Mil) zos iz hur chor tsêr nênhs kôngz sâu lo thu nhâps truôx ntơưv mô hinhx chos sis shơư Nhis nuôr, đrul chos sis shơư xoaix, cax phê haz phưx txoz hur vangx, fênhx đrăngz iz shông, zơưv sâu lo yangx 200 chơưx nhiax.
 • Thix Oanh uô bluô nux zos pâuz tu kôngz, zus tsax
 • 15/12/2016 11:26
 • Nôngz nhôngl đhâu, zos lo Têz qơưs chia txaik pênhr, pangz cir thuôx haz yangz shuv tsưr ziv tu kôngz, tu zus tsax, muôv Thix Oanh nhoz jos Bu N’doh, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tưz sir jul đâux tư chos, tu 3 ha cax phê, 1,5 ha điêux, chos yaz 800 tsoz phưx txoz, 1 ha cao su.
 • Sâu lo truôx zos gruôl uô nox uô hâuk
 • 15/12/2016 11:26
 • Pus Thix Xanh nhoz jos Bu Bir, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) zos kuôl pux nênhs M’nông đamv đam, gruôl, đrul chuôz zis uô bluô nux chinhr đangr.
 • Tu phưx txoz ntu txi txir
 • 09/12/2016 14:47
 • Chaix ntux nangs tưz sưs li ntu phưx txoz tangz tov hur ntu zus nôngz haz muôx los six ntâu moz. Viv li, tu jinh jươngr haz phangx tangr moz cxuôv hav sâuv phưx txoz hur ntu nuôr los six zov chênhr.
 • Sâu lo truôx ntơưv zus yik
 • 24/11/2016 15:11
 • Pâuz tâu ntơưv zus yik sâu lo nux grê saz, chi phir tsơư, shông 2013, chuôz zis zơưv Trânx Quang Vinh, jos 4, xar Tâm Thăngr (Chư Jut) tưz sir jul đâux tư nôngz yik, uô guôx zus yik.
 • Muôv Đêmx uô nox, uô luôv coz
 • 18/11/2016 15:55
 • Shông 2012, lo Jưs anr cxuôv pluôs truôx đrênhk thangx tsangv Têi Nguên pangz nôngz tâux cao sanv chos chia phuôv tsangr zus tsax, muôv Nông Thix Đêmx, hair nênhs Zir nhoz jos 15, xar Nam Dong (Chư Jut) tưz chos 1.500m2 tâux VA06, tâux đuz haz zus nhux đangs nôngz.
 • Lu chik cxangz cax phê lo ntâu nux grê jông
 • 10/11/2016 14:54
 • Nôngz nhôngs đhâu, tix lâul Đăng Khăc Chương, 40 shông, nhoz jos Thuâns Nam, xar Thuâns An (Đăk Mil) tưz nrar, cơưv tsưr ziv cxangz nôngz zos lu chik chia cax phê muôx chor nux grê sưs li chik ntêr, txir lux, zôngx ziv đê, tangr cangz moz haz tir tâus yangr cuz.
 • Thuâns Hax chos ntâu zangv kôngz, zus ntâu zangv tsax
 • 10/11/2016 14:56
 • Nhis nuôr, xar Thuâns Hax (Đăk Song) muôx 5.000 ha angr kôngz lông. Cangr shênhv jông đêx angr, phuôz chuô, nôngz nhôngs đhâu, pêx xinhv tưz sir jul muôz ntâu zangv nôngz kôngz lus chos, zus ntâu zangv tsax, tưz muôx ntâu nux grê.
 • Sâu lo nhiax truôx zos zus cxik
 • 03/11/2016 16:45
 • Shông 2013, tix lâul Nguênr Văn Binhx nhoz jos 11, xar Nam Dong (Chư Jut) chuôz zus 5 tus cxik shang nhuôs. Iz fangz muôx đrox tưs nhiên puz, tix lâul tsinhv chos 3 ha cxuô zangv ntông sanv (ceo dâus), muôngx… cê uô ndix phưx tsoz, cênhz zuôr blôngx, tơưr puz tsax.
 • Sâu lo jê 1 tiv nhinax/shông ntơưv bơ Booth
 • 03/11/2016 16:43
 • Shông 2007, uô kangz nrar, cơưv tsưr ziv chos ntông nox txir haz nhangx xangv điêux ciêns đêx angr, phuôz chuô ntơưv trôngx qơư, zơưv Đâus Hui Lôcx nhoz jos Đưc Thăngr, xar Đưc Manhs (Đăk Mil) tưz chos siv 16 tsoz bơ Booth.
<< <  18  19  20  21  22  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.