Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Chos măc ca ntơưv jos Bu Prâng
  • 25/08/2016 08:35
  • Hur oz shông 2012 – 2013, 150 tsêr minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv jos Bu Prâng, xar Quangv Trưx (Tui Đưc) lo pangz iz tsêr 450 tsoz nôngz, qir, tsưr ziv chos măc ca.
  • Đangv viên Triêus Thix Haiv phuôv tsangr chuôz thênhx haz ntâus ntêx hur cxuô phong tsox
  • 22/08/2016 16:13
  • Đangv viên hluôs Triêus Thix Haiv, nênhs Zir nhoz jos Đâmx Giov, xar Thuâns Hax (Đăk Song) tsinhr ntâus ntêx uô trơưs cxuô cir thuôx yaz, tiên tiênr lul uô angr, xair nôngz, tu, phangx tangr moz… Zos năng đôngs, trâu saz uô nox, muôx 1 ha angr, muôx cê chos cax phê, phưx txoz, poz cưs, tâuv, cê zus nhux đangs, buô…, sâu lo 200 chơưx nhiax/shôngs.
<< <  16  17  18  19  20  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.