Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Zus cangz sâu lo nhiax tsuôx
 • 22/06/2018 10:23
 • Shông 2015, tix lâul Nguênr Hiêur Thanh nhoz jos 3, xar Đăk Som (Đăk Glong) hlôngr 8 sox angr chos cax phê lâul chia chos jâuz haz zus cangz.
 • Tui Đưc phuôv tsangr angr chos bơ
 • 22/06/2018 10:23
 • Tangs nro hênhx Tui Đưc nhis nuôr muôx jê 500 ha angr chos bơ, lo chos txix shông 2012 – 2016, zos chor nôngz bơ trôngx qơư, bơ sap, bơ booth.
 • Uô ndêz box ngư sâu lo 1 tiv nhiax iz shôngs
 • 14/06/2018 15:18
 • Uô kangz cơưv shuv tsưr ziv ntơưv Đôngx Nai, shông 2012, tix lâul Trương Ngocx Anhr (35 shông), nhoz jos 13, xar Tâm Thăngr (Chư Jut) tưz cxiv tsang trang traix chos ndêz box ngư.
 • Nênhs kôngz Đăk Song chênhr phangx tu cax phê cheix ntux nangs
 • 07/06/2018 09:25
 • Sâuv thangx tsangv hênhx Ðăk Song nhis nuôr muôx khangv 27.000 ha cax phê hur nôngz nhôngl cinh joanh. Txus cheix ntux nangs, nông hênhr, chik, njil mol sâuv cax phê hlangr sei tưz zos six phuôv vangv ntâu zangv cangz xưs li cangz nox blôngx haz nox txir mol, nâmr laz, cangz tho chêr ntông, tho chik…
 • Zus us ntês kei sâu lo nhiax ntâu
 • 31/05/2018 10:33
 • Shông 2014, tix lâul Hoangx Văn Minh, minhx cxưx Zir nhoz jos Đăk Thôt, xar Thuâns Hax (Đăk Song) hlôngr 3 ha angr lax, angr hangr ar chia khơưz pangs zus us haz njêl.
 • Xar Buôn Choah lo blêx chiv ntux txâux
 • 31/05/2018 10:33
 • Chiv ntux txâux shông 2017-2018, xar Buôn Choah (Krông Nô) chos lo yangx 540 ha blêx lax. Nhis nuôr, pux tuz nhuôs nênhs kôngz tangz tov tox tsongs sâu đrul cuz saz lus viv lo blêx, lo grê.
 • 50 tsoz txir lưv tsưz sâu lo 1 tiv nhiax
 • 24/05/2018 13:57
 • Shông 2004, tix lâul Nguênr Văn Minh (40 shông) nhoz jos Nam Xuân, xar Nâm N’đir (Krông Nô) chuôz chos txir lưv tsưz thiêux đrul 50 tsoz nôngz ntơưv Băc Giang.
 • Nênhs kôngz Chư Jut tox tsongs sanv xuât chiv ntux cuz
 • 24/05/2018 13:57
 • Trơưs Phongx Nông nghiêpx - PTNT hênhx Chư Jut, chiv ntux cuz shông nuôr, trôngx qơư zuôr chos yangx 15.500 ha kôngz lông cxuô zangv; hur ntơư, angr chos poz cưs, blêx, tâuv cxuô zangv ntâu hlo; yuôr chor zos kôngz lông công nghiêps ntêr nôngz nhôngl xưs li phưx txoz, cax phê haz cao su.
 • Uô lo tar ntơưv langx luôv cax phê “hu rsaz”
 • 17/05/2018 14:50
 • Shông 2013, tix lâul Lê Văn Hoangx (zus shông 1990, kuz tsêr nhoz Thanh Hoar) cuêt tênhv krêz iz luz cuanr cax phê zâu, tiv zix mas muôs cax phê nguên tsât ntơưv thix xar Gia nghiar.
 • Chos sen sâu lo nhiax ntâu
 • 17/05/2018 14:50
 • Shông 2014, zơưv Nguênr Thanhx Vinh nhoz jos Nam Xuân, xar Nâm N’đir (Krông Nô) zuôr sen nôngz ntơưv Đăk Lăk lus chos sâuv chor lax hangr ar tsinhr mangl đêx nhang ntơưv tsêr.
<< <  18  19  20  21  22  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.