Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Zus nhux đangs lai sâu lo cinh têr saz
 • 09/02/2017 13:42
 • Shông 2010, chuôz zis zơưv Đăngs Văn Hôngx, nhoz jos 9, xar Đăk Drô (Krông Nô) yưv pênhr 43 chơưx nhiax zuôr iz tus txir nhux, iz tus nav nhux, 2 tus thangr nhux uô guôx zus nhux.
 • Nênhs kôngz Chư Jut môngs uô nox nzur hâur shông chia huv six
 • 09/02/2017 13:42
 • Uô kangz chor hnuz tos Tsaz Nguên đanr Kaz shông 2017 shir phangz, lov jêv ntưl, txix hnuz xaz 4 Tsaz (hnuz 31/1), nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx Chư Jut tưz môngs uô nox hâur shông yaz chia tu kôngz lông haz tsov cưv uô nox uô hâuk…
 • Cxiz chênhr phuôv tsangr cinh têr kôngz lông nhoz Nâm N’Ðir
 • 30/12/2016 13:44
 • Nôngz nhôngl đhâu, đrul cangr shênhv điêux ciêns đêx angr jông, nênhs kôngz xar Nâm N’Đir (Krông Nô) tưz khơưs shênhv pangz mangx ntơưv cxuô cxênhx, cxuô nganhx tsưc năng lus uô cưx đêx, kra cir thuôx chos kôngz, zus tsax, txaik pênhr chia phuôv tsangr cinh têr.
 • Tu pangx cuc tsuô chaix Tsaz
 • 23/12/2016 09:56
 • Chia muôx pangx cuc muôs tsuô chaix Tsaz dương haz Tsaz Nguên đanr 2017 nuôr, nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tsinhr chos pangx cuc lur nôngz nhôngl txix hli 9 haz hli 10, sâu tsuô hli 1, 2. Cuc lo chos hur faz los sis hur chor cangz angr tax nhoz txix mux đich sir zôngv.
 • Mô hinhx chos sis shơưs sâu lo cinh têr ntâu
 • 23/12/2016 09:56
 • Zơưv Mai Văn Khanhr, nhoz jos 7, xar Đăk R’la (Đăk Mil) zos iz hur chor tsêr nênhs kôngz sâu lo thu nhâps truôx ntơưv mô hinhx chos sis shơư Nhis nuôr, đrul chos sis shơư xoaix, cax phê haz phưx txoz hur vangx, fênhx đrăngz iz shông, zơưv sâu lo yangx 200 chơưx nhiax.
 • Thix Oanh uô bluô nux zos pâuz tu kôngz, zus tsax
 • 15/12/2016 11:26
 • Nôngz nhôngl đhâu, zos lo Têz qơưs chia txaik pênhr, pangz cir thuôx haz yangz shuv tsưr ziv tu kôngz, tu zus tsax, muôv Thix Oanh nhoz jos Bu N’doh, xar Đăk Wer (Đăk R’lâp) tưz sir jul đâux tư chos, tu 3 ha cax phê, 1,5 ha điêux, chos yaz 800 tsoz phưx txoz, 1 ha cao su.
 • Sâu lo truôx zos gruôl uô nox uô hâuk
 • 15/12/2016 11:26
 • Pus Thix Xanh nhoz jos Bu Bir, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) zos kuôl pux nênhs M’nông đamv đam, gruôl, đrul chuôz zis uô bluô nux chinhr đangr.
 • Tu phưx txoz ntu txi txir
 • 09/12/2016 14:47
 • Chaix ntux nangs tưz sưs li ntu phưx txoz tangz tov hur ntu zus nôngz haz muôx los six ntâu moz. Viv li, tu jinh jươngr haz phangx tangr moz cxuôv hav sâuv phưx txoz hur ntu nuôr los six zov chênhr.
 • Sâu lo truôx ntơưv zus yik
 • 24/11/2016 15:11
 • Pâuz tâu ntơưv zus yik sâu lo nux grê saz, chi phir tsơư, shông 2013, chuôz zis zơưv Trânx Quang Vinh, jos 4, xar Tâm Thăngr (Chư Jut) tưz sir jul đâux tư nôngz yik, uô guôx zus yik.
<< <  17  18  19  20  21  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.