Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Muôv Đêmx uô nox, uô luôv coz
 • 18/11/2016 15:55
 • Shông 2012, lo Jưs anr cxuôv pluôs truôx đrênhk thangx tsangv Têi Nguên pangz nôngz tâux cao sanv chos chia phuôv tsangr zus tsax, muôv Nông Thix Đêmx, hair nênhs Zir nhoz jos 15, xar Nam Dong (Chư Jut) tưz chos 1.500m2 tâux VA06, tâux đuz haz zus nhux đangs nôngz.
 • Lu chik cxangz cax phê lo ntâu nux grê jông
 • 10/11/2016 14:54
 • Nôngz nhôngs đhâu, tix lâul Đăng Khăc Chương, 40 shông, nhoz jos Thuâns Nam, xar Thuâns An (Đăk Mil) tưz nrar, cơưv tsưr ziv cxangz nôngz zos lu chik chia cax phê muôx chor nux grê sưs li chik ntêr, txir lux, zôngx ziv đê, tangr cangz moz haz tir tâus yangr cuz.
 • Thuâns Hax chos ntâu zangv kôngz, zus ntâu zangv tsax
 • 10/11/2016 14:56
 • Nhis nuôr, xar Thuâns Hax (Đăk Song) muôx 5.000 ha angr kôngz lông. Cangr shênhv jông đêx angr, phuôz chuô, nôngz nhôngs đhâu, pêx xinhv tưz sir jul muôz ntâu zangv nôngz kôngz lus chos, zus ntâu zangv tsax, tưz muôx ntâu nux grê.
 • Sâu lo nhiax truôx zos zus cxik
 • 03/11/2016 16:45
 • Shông 2013, tix lâul Nguênr Văn Binhx nhoz jos 11, xar Nam Dong (Chư Jut) chuôz zus 5 tus cxik shang nhuôs. Iz fangz muôx đrox tưs nhiên puz, tix lâul tsinhv chos 3 ha cxuô zangv ntông sanv (ceo dâus), muôngx… cê uô ndix phưx tsoz, cênhz zuôr blôngx, tơưr puz tsax.
 • Sâu lo jê 1 tiv nhinax/shông ntơưv bơ Booth
 • 03/11/2016 16:43
 • Shông 2007, uô kangz nrar, cơưv tsưr ziv chos ntông nox txir haz nhangx xangv điêux ciêns đêx angr, phuôz chuô ntơưv trôngx qơư, zơưv Đâus Hui Lôcx nhoz jos Đưc Thăngr, xar Đưc Manhs (Đăk Mil) tưz chos siv 16 tsoz bơ Booth.
 • H’Rem - pux Bir thư chi bôx đamv đang
 • 27/10/2016 11:17
 • Uô ntêx, pus H’Rem Buôn Yă tưz uô hâux lưv đhâu ntâu cương vix sưs li Phor tsuv tinhx Hôix Liên hiêps kuôl pux hênhx Đăk Mil haz Krông Nô, Tsuv tinhx Hôix Liên hiêps kuôl pux hênhx Krông Nô, Thơưx Ban tsov cưv Hôix Liên hiêps kuôl pux xênhr Đăk Nông, Phor tsuv tinhx Hôix tsưr thâps đov xênhr Đăk Nông...
 • Hlang đhâu cêr pluôs zos muôx saz sir jul
 • 20/10/2016 10:27
 • Tuôx uô nox nhoz Đăk Nông shông 2004, muôv Đươngx Thix Điêmv, hair nênhs Zir nhoz jos Lương Sơn, xar Nam Xuân (Krông Nô) tsinhr xangr uô changs li bluô nux. Muôv Điêmv tưz nrar, cơưv shuv tsưr ziv uô nox uô hâuk đhâu fôngx zưs ntơưr bor…
 • Muôv Đinh Thix Hiênx uô bluô nux zos chos kôngz haz tu tsax
 • 20/10/2016 10:26
 • Nôngz nhôngs đhâu, lo Hôix Nênhs kôngz xar kra cir thuôx chos kôngz, tu tsax, muôv Đinh Thix Hiênx, hair nênhs Mênhx Jênhx nhoz jos Quangv Long, xar Quangv Khê (Đăk Glong) tưz sir jul yưv pênhr, phuôv tsangr chuôz thênhx.
 • Nênhs uô kôngz tox tsongs sâu blêx chiv ntux yaz
 • 13/10/2016 14:31
 • Nhis nuôr, pêx xinhv hur xênhr tangz tov tox tsongs sâu blêx chiv ntux yaz 2016. Chiv nuôr, pux tuz nhuôs chos chor nôngz blêx sưs li OM2963, OM490, ML48, IR64, RVT hluz jông, tir tangr lo iz cxa cangz moz.
<< <  15  16  17  18  19  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.