Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Pus H’Xiêm uô nox uô, luôv coz
 • 30/11/2017 09:59
 • Pus H’Xiêm zos iz lênhx nênhs tiêu biêuv, nto bê hur uô nox, uô luôv coz ntơưv jos Bu Bơr, xar Trươngx Xuân (Đăk Song).
 • Tix lâul Lưr Văn Bônr phuôv tsangr chuôz thênhx trơưs făngz truôx đrênhk
 • 23/11/2017 08:53
 • Đhâu cơưv shuv tsưr ziv ntơưv fôngx zưs, đhâu chor lơp yangz shuv zos cxuô cxênhx hôix nênhs kôngz tsov cưv, tix lâul Lưr Văn Bônr (zus shông 1986), nênhs Nduôr nhoz jos Đăk Rô, xar Tân Thanhx (Krông Nô) tưz pâuz tsưr ziv phuôv tsangr chuoz thênhx trơưs făngz truôx đrênhk ntơưv chos kôngz haz zus tsax.
 • Chos txir lưs suôr lo liv ntâu nhoz jos Đâmx Giov
 • 23/11/2017 08:53
 • Kangz hli 8/2017, chuôz zis tix lâul Đaox Văn Đưc nhoz jos Đâmx Giov, xar Thuânx Hax (Đăk Song) tưz zuôr nôngz txir lưs suôr ntơưv Lâm Đôngx lus chos siv. Uô kangz yangx 2 hli, yangx 4.000 txir lưs suôr chos sâuv 1,5 sox angr tưz lo sâu.
 • Nênhs kôngz Chư Jut tox tsongs sâu lâuv phuôz xinhz
 • 20/11/2017 13:39
 • Chiv ntux yaz 2017, hênhx Chư Jut chos yangx 950 ha lâuv phuôz xinhz, tox tsongs tiv zix ntơưv chor xar Nam Dong, Ðăk D’rông, Ðăk Wil haz Ea Pô; lo chos iz thangx los sis shơư hur vangx cax phê, phưx txoz.
 • Nênhs kôngz Thuânx An lo lâuv phuôz xinhz ntâu
 • 26/10/2017 09:27
 • Chiv 2017, zos muôz chor nôngz yaz sưs li L17, L26 lus chos, trâu saz uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur laix angr, tu mas chiv nuôr, chor angr chos lâuv phuôz xinhz ntơưv nênhs kôngz xar Thuânx An (Đăk Mil) sâu lo ntâu.
 • Tix lâul Y Thư Ê ban uô bluô nux ntơưv chos kôngz công nghiêpx
 • 26/10/2017 09:27
 • Shông 2010, tix lâul Y Thư Ê ban, minhx cxưx M’nông nhoz jos Broih, thix trânr Đăk Mâm (Krông Nô) đâux tư chos điêux, cax phê, phưx txoz chia phuôv tsangr chuôz thênhx. Txus nuôr, tix lâul chuôz zis muôx 1 ha điêux, 2,5 ha cax phê haz 200 tsoz phưx txoz.
 • Krông Nô phuôv tsangr zus nhux đăngs
 • 19/10/2017 10:20
 • Nhis nuôr, cênhz đrul tu, cxang nzir năng suât, sanv lươngx cxuô zangv shông ntông nghiêpx haz kôngz lông lur nôngz nhôngx, pêx xinhv sâuv thangx tsangv hênhx Krông Nô tsinhv tox tsongs phuôv tsangr tu zus pangz nhux đăngs.
<< <  16  17  18  19  20  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.