Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Tsưr ziv chos mô tsiv nôngz kos laz Nhâtx Banv
 • 09/03/2018 08:28
 • Tangs nro hênhx Tui Đưc muôx li 2.500 ha chos kos laz Nhâtx Banv, tox tsongs tiv zix nhoz chor xar Quangv Trưx, Đăk R’tih, Đăk Buk So haz Quangv Tân. Sanv lươngx fênhx đrăngz iz chiv lo yangx 40.000 tênhr.
 • Nênhz kôngz Nghiar Phur txus chiv pangx Tsaz
 • 18/01/2018 09:17
 • Chor shông jê nuôr, iz cxa chuôz zis nhoz phươngx Phiar Phur (Gia Nghiar) tưz muôz pangx lus chos tsinhv, hlôngr ntâu zangv kôngz chos haz uô muôx thangx tsangv chuên canh chos pangx. Nôngz nhôngl nuôr, nênhs chos pangx tangz tov tox tsongs tu chia pangx tsuô Tsaz Nguên đanr Đêr shông 2018.
 • Lir A Baov tưz muôx tiv phur zos chos kôngz
 • 18/01/2018 09:17
 • Shông 2005, zơưv Lir A Baov, nênhs Chu nhoz jos Đâmx Giov, xar Thuânx Hax (Đăk Song) chuôz chos kôngz chia phuôv tsangr chuôz thênhx. Zos gruôl, trâu saz uô nox uô hâuk, tu huv trơưs cui trinhx cir thuôx mas vangx kôngz lông ntơưv zơưv tsinhr hluz jông.
 • Nênhs kôngz Thuânx Hax chos jâuz, kos, txir phux vux tsaz
 • 11/01/2018 09:54
 • Chiv ntux tsâux 2017 – 2018, nênhs kôngz xar Thuânx Hax (Đăk Song) chos yangx 120 ha jâuz, kos, txir đrul ntâu zangv xưs li txir lưs suôr, tâuv, điz, cuô txoz, jâuz khưr… chia phux vux Tsaz Đêr shông 2018.
 • Chos phưx txoz trơưs făngz sinh hocx, an toanx
 • 05/01/2018 08:59
 • Shông 2013, zơưv Vur Văn Yênr, jos Ta Mung, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) chuôz chos phưx txoz trơưs tsưr ziv truênx thôngr cưs nênhs kôngz uô trơưs tsưr ziv thâuv nzur, txix krơưz kror, chos ndix ntông nhôngl, tso qir, chos haz tu… Zos li, tsât lươngx phưx txoz uô kangz sâu tsi lo ntâus grê saz, nôngz phưx txoz muôx ntâu tsât tsi muôx grê tsuô đăngs jul.
<< <  14  15  16  17  18  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.