Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Zơưv Nghiar đâux tư hâur yangx lus tu kôngz lông
 • 18/07/2019 14:56
 • Shông 2018, zơưv Lê Trongs Nghiar, xar Trươngx Xuân (Đăk Song) tưz đâux tư 500 chơưx nhiax zuôr hâur yangx tsi zuôr nênhs tsangr chia mfông qir, tsuôk yuôx tuô cangz tsuô 30 ha ntông jor bâux ntơưv chuôz zis. Zơưv tưz zos nênhs kôngz xuz thơưx ntơưv Đăk Nông zuôr haz sir zôngv hâur yangx tsi zuôr nênhs tsangr chia pangz mangx uô nox.
 • Uô bluô nux ntơưv vangx tênhr zuz
 • 18/07/2019 15:01
 • Puv pâuz nhu câux lus zuz kôngz công nghiêps lur nôngz nhôngl, hoa maux ntơưv xar Thuâns Hax (Đăk Song) los six ntâu mas chuôz zis tix lâul Nguênr Văn Thanhx uô vangx tênhr zuz muôs tsuô pêx xinhv trôngx qơư.
 • Kror yaz ntơưv trang trais zus buô đuz
 • 11/07/2019 14:12
 • Shông 2018, chuôz zis tix lâul Y Phương (zus shông 1980), minhx cxưx M’nông nhoz jos Phur Lơis, xar Quangv Phur (Krông Nô) đâux tư cxiv tsang trang tais zus buô đuz.
 • Nguênr Trongs Duy hlang txov nhev uô bluô nux
 • 11/07/2019 14:12
 • Shang lus tsi muôx môngr jông xưs li cxuô lênhx, mangl moz thâuv zâu, oz cxeik tơư mangl tanx tâts tangz sis tix lâul Nguênr Trongs Duy nhoz jos 2, xar Quangv Tâm (Tui Đưc) tsinhr sir jul uô bluô nux.
 • Sâu cxangz nhiax ntơưv chiv điz cheix ntux nangs
 • 04/07/2019 09:58
 • Cangr shênhv cheix ntux nangs (ntơưv kangz hli 4 tror môngl), tsôngv box Môngz nhoz jos 6, xar Quangv Tâm (Tui Đưc) chos điz tsôngv box (tsinhv hu uô điz Môngz, điz têz, điz hangr jôngr…).
 • Sâu lo truôx ntơưv zus keiz ndơưk chuôv haz buô têz lai
 • 27/06/2019 10:21
 • Ntơưv nhu câux thix trươngx lus thưx phâmv an toanx, hur saz, zơưv Nguênr Kim Đinhv nhoz tuv tuôz nênhs đrôngl 6, phươngx Nghiar Tân (Gia Nghiar) tưz xair mô hinhx zus keiz ndơưk chuôv lai haz buô têz lai chia phuôv tsangr cinh têr.
 • Tix lâul Đăngs Phương Năm uô nox coz
 • 20/06/2019 14:21
 • Shông 2004, tix lâul Đăngs Phương Năm (zus shông 1977) minhx cxưx Chu lo tsang uô Chi hôis trươngv Hôis Nênhs kôngz jos Nam Ninh, xar Nâm N’đir (Krông Nô).
 • Sâu lo yangx 500 chơưx ntơưv 1,6 ha xoaix
 • 13/06/2019 14:53
 • Tix lâul Trânx Trươngx Sa, 34 shông, nhoz jos Sơn Thương, xar Đăk Găn (Đăk Mil) muôx 1,6 ha angr chos xoaix shông tiv 9 đrul 3 zangv xoaix zos: Xoaix Thair, xoaix Pêz Chiv haz xoaix Đaix Loan.
 • Đăk Song chos phưx txoz hưr cơ truôx đhênhk
 • 13/06/2019 16:03
 • Uô kangz 3 shông uô trơưs Ngis cuêt 03/NQ-HU ntơưv Hênhx wiv Đăk Song lus phuôv tsangr phưx txoz truôx đrênhk, txus nuôr hênhx tưz muôx thangx tsangv chos uô phưx txoz hưr cơ, siz txuôl thix trươngx zuôr, chia cxangz nzir thu nhâps tsuô pêx xinhv sâuv thangx tsangv.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.