Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Quangv Phur tangr nav đêx tangr kruôr tsuô kôngz lông
 • 14/03/2019 14:41
 • Tov ntêx ntux kruôr cxuôv hav txus uô kôngz lông, kangz hli 2, WBPX xar Quangv Phur (Krông Nô) tưz hu pêx xinhv nhoz jos Phur Lơis tsov cưv tangr nav đêx Krông Nô tangr kruôr thâuv pangs pangx tênhz tsi tso đêx.
 • Đăngs jul sâuv "Cao nguên poz jêz" Buôn Choah
 • 07/03/2019 15:41
 • Kuôl nuôr muôx 3.700 shông, trôngz hluôr tơưk Chư B’luk, xar Buôn Choah (Krông Nô) cxơưr fưx jung nham đrul cuz ndê txus 1.200 đôs C tưz uô muôx yangx 100 kror tsuô lux zâu; iz ndil chor kror tsuô hluôr tơưk zos chor hâur trôngz kêl muôx tơưv chor jung nham ntưl đangr muôx li 1.600 ha lơưr ntul nav đêx chia chos hoa maux.
 • Hnênhs kôngz tox tsongs tir kruôr tsuô kôngz lông
 • 28/02/2019 14:11
 • Viv yangr ntux ntêr mas iz cxa angr chos kôngz lông sâuv thangx tsangv xênhr tangz tov mangl kruôr. Chor hnuz hnuôr, hnênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr tox tsongs tsuôk đêx, tir kruôr tsuô kôngz lông.
 • Thuâns An chos cax phê mangz muôx kangz hâu
 • 21/02/2019 10:06
 • Shông 1998, chia cxangz nzir năng suât ntơưv vangx cax phê, chuôz zis zơưv Nguênr Văn Cươngx, jos Thuâns Nam, xar Thuâns An (Đăk Mil) tưz shuv lu njil hlôngr 1.000 tsoz cax phê njuôl ntơưv cax phê mangz.
 • Sâu lo yangx 50 chơưx nhiax iz hli ntơưv chos suôz
 • 17/01/2019 15:13
 • Uô kangz cơưv shuv haz chos siv ntâu mô hinhx, pâuz tâu phuôz chuô, đêx angr ntơưv Đăk R’moan huv mas tix lâus Nguênr Tiênr Dungr nhoz jos Tân Lơis, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tưz xair mô hinhx chos suôz zuôr blôngx phuôv tsangr cinh têr chuôz zis.
 • Nâm N’đir ntâu zangv kôngz chos
 • 17/01/2019 15:13
 • Xar Nâm N’đir (Krông Nô) nhis hnuôr muôx yangx 3.900 ha angr chos cax phê, phưx txoz, điêux, ntông hnox txir, yangx 400 ha angr chos hoa maux cxuô zangv.
 • Tso đrôngl lus kuz tsêr chos jâuz thuic canh
 • 10/01/2019 09:46
 • Zos cir sư Đias tsât, tangz tov muôx hâux lưv truôx ntơưv iz joanh nghiêps Nhât sBanv nhoz đrôngl Hôx Chir Minh tangz sis Hôx Sir Thêr Dungr (zus shông 1991), thix trânr Đăk Mil (Đăk Mil) tưz thor su hâux lưv chia chos jâuz trơưs saz xangr ntơưv zus.
 • Uô hangx cax phê hur saz
 • 03/01/2019 14:42
 • Đrul mux tiêu uô muôx sanv phâmv cax phê hur saz, huv tsuô môi trươngx muôx grê cinh têr haz thix trươngx sir zôngv truôx, chuôz zis tix lâul Châu Minh Quang nhoz jos 2, xar Đăk Buk So (Tui Đưc) cxiz chênhr uô trơưs tiênr bôs khoa hocx cir thuôx sâuv 5 ha cax phê, uô trơưs hangx cax phê hur saz.
 • Tsêr nênhs kôngz xuât săc Phams Văn Yên
 • 27/12/2018 10:05
 • Zos đangv viên haz zos Phor Bir thư Đoanx Thanh niên thix trânr Đưc An (Đăk Song), tix lâul Phams Văn Yên (shang shông 1990) nhoz tuv 2, thix trânr Đưc An tsinhr ntâus ntêx hur phong tsox thanh niên siz lưr uô nox uô hâuk coz.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.