Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Phuôv tsangr zus tsax cxu nhoz xar Quangv Hoax
 • 22/06/2017 10:09
 • Xar Quangv Hoax (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 1.200 tsêr, 6.700 tus nênhs, đrul 11 zangv minhx cxưx, chôngz hlo zos Môngz, Zir, Nungx, Mix Jênhx… nhoz ntơưv 7 jos.
 • Zơưv Điêuv Tungx sâu lo 250 chơưx nhiax iz shông
 • 08/06/2017 13:48
 • Muôx 2 ha angr, zơưv Điêuv Tungx nhoz jos Đăk R’Moan, xar Đăk R’Moan (Gia Nghiar) chos shơư ntâu zangv ntông ntêr shông sâu lo ntâu. Shông 2000, zơưv hlôngr 2 ha angr chos điêux, ntur chor ntông txi tsi jông chia chos shơư jê 2.000 tsoz cax phê.
 • Nênhs kôngz xar Nâm N’đir chos ntâu zangv kôngz lông lur nôngz nhôngl
 • 08/06/2017 13:48
 • Xar Nâm N’đir (Krông Nô) muôx jê 1.000 tsêr nênhs Chu đrul yangx 4.000 tus nênhs, txir 50% tuôz nênhs tangs nro xar. Iz fangz đâux tư haz muôz cxuô zangv mair moc lus uô nox, tsôngv box Chu tsinhv zov chênhr chos ntâu zangv kôngz lông lur nôngz nhôngl chia txu grêl moz viv phuôz chuô, grê muôs kôngz lông haz hlôngr angr…
 • Nênhs kôngz Đăk R’tih shir phangz viv lo chiv blêx
 • 01/06/2017 10:14
 • Chiv ntux yaz shông nuôr, Jưs anr Txu pluôs thangx tsangv Têi Nguên xênhr Đăk Nông tưz pangz yangx 100 tsêr nênhx pêx xinhv nhoz xar Đăk R’tih (Tui Đưc) 10 jưs anr zâu chos blêx haz cênhz jinh jươngr đrul chor angr muôx yangx 2 ha.
 • Tênhr zuz lo huv VnSat chia pangz mangx tror chos cax phê
 • 25/05/2017 09:48
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xênhr muôx 5 luz vangx tênhr zuz cax phê lo huv Jưx anr VnSAT (Jưx anr hlôngr Kôngz lông truôx đrênhk ntơưv Viêtx Nam zos Ngân hangx kangz ntux pangz) tưz lo Sơv Kôngz lông haz PTJJ khơưs ntơưr côngs nhênhx. Jưx anr nuôr chia muôx txâus nôngz jông chia tror kangz chos ntông cax phê sâuv thangx tsangv xênhr.
 • Kuôl pux Chu chos txir kangz jiz sâuv thangx angr Nâm N’điroz
 • 25/05/2017 09:48
 • Shông 2012, muôv Đăngx Thix Lan, hair nênhs Chu nhoz jos Nam Tân, xar Nâm N’đir (Krông Nô) luôx ntur chor cax phê txi tsi jông chia chos cuêt thangx njêr. Muôv chuôz zis hlôngr 1 ha ntâu angr kruôr; khơưs 1 sox ntâu pangs ntiv đêx; đâux tư hêx thôngr tsuôk đêx… chia chos 400 ntâu tsoz cuêt thangx njêr.
 • Nênhs kôngz Thuâns An lu chik cax phê muôx nux grê jông
 • 18/05/2017 14:39
 • Xar Thuâns An (Đăk Mil) nhis nuôr muôx 4.370 ha cax phê đrul sâu tangs sanv lươngs chiv kror đhâu lo jê 13.000 tênhr. Chor shông jê nuôr, ntâu chuôz zis pêx xinhv hur xar tưz chênhr phangx tror chos chia “hluôs yaz” vangx cax phê ntơưv zus chuôz zis.
 • Điêuv The hlang đhâu pluôs zos sir zôngv pênhr txaik muôx grê
 • 16/05/2017 09:08
 • Shông 2012, ntơưv chinhr sach txaik pênhr pangz lair suât tsuô chuôz zis minhx cxưx nênhs tsơưs, tix lâul Điêuv The nhoz jos Ol Bu Tung, xar Quangv Tinr (Đăk R’lâp) tưz txaik ngân hangx 50 chơưx nhiax, lo pangz lair suât 8%. Tix lâul đâux tư chos shơư cax phê hur vangx điêux.
 • Zus njêl sâu lo cinh têr saz
 • 28/04/2017 14:44
 • Shông 2010, tix lâul Phamx Văn Tuênr chuôz zis, nhoz jos 9, xar Đăk D’rôx (Krông Nô) tưz hlôngr angr chos blêx tsi muôx nux grê chia uô mô hinhx zus njêl grax.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số cầu dân sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh được Tổng cục đường bộ Việt Nam đầu tư kiên cố hóa, từ nay đến năm 2020.

* Lah rnoh ntung ân bu nuyh bon lan hăn tâm ntŭk vêch, ntŭk ngai, ntŭk gĕh nau rêh jêr zŏk tâm lam n’gor dơi Tổng cụ trong tâm dâng neh Việt Nam nkra tay ân uĕh, ntơm abaơ tât năm 2020.

* Zos chor qox ntơưv thangx tsangv nhoz tuz, nhoz đêz, thangx tsangv txov nhêv tiv zix saauv thangx tsangv xênhr lo Tôngv cux cêr angr Viêtx Nam đâux tư truôx khor, txix nuôr txus shông 2020.