Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Chos jâuz trơưs phương phap thuiv canh
 • 23/03/2017 09:27
 • Nhis nuôr, iz cxa chuôz zis pêx xinhv nhoz Phươngx Nghiar Tân (thix xar Gia Nghiar) tưz uô trơưs mô hinhx chos jâuz trơưs phương phap thuiv canh tar, muôx nux grê.
 • Chi hôix thơưx kuôl pux uô nox uô hâuk coz
 • 23/03/2017 09:27
 • Iz fangz tu cax phê, shông 2015 muôv Nguênr Thix Tuênr, Chi hôix thơưx Hôix kuôl pux jos 7, xar Quangv Khê (Đăk Glong) tưz yưv pênhr chia zuôr nôngz tsax, uô guôx zus tsax cxu.
 • Chos tsơưz Dole Philippines nhoz Đăk Wer
 • 10/03/2017 09:48
 • Nhis nuôr, sâuv thangx tsangv xar Đăk Wer (Đăk R’lâp), iz cxa chuôz zis pêx xinhv chos siv haz uô tar đrul mô hinhx chos tsơưz Dole, tuôx tov Philippines tuôx.
 • Nênhs kôngz Nâm N’Jang tox tsongs sâu phưx txoz
 • 10/03/2017 09:48
 • Xar Nâm N’Jang (Ðăk Song) muôx 2.356 ha phưx txoz, hur ntơư muôx yangx 1.900 ha tangz tov nhoz ntu lo sâu. Luz six nhis nuôr, pux tuz nhuôs nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xar tangz tov tox tsongs đangs jul chia sâu phưx txoz.
 • Zus buô VietGap ntơưv xar Nhân Cơ
 • 02/03/2017 14:36
 • Shông 2013, pus Trânx Thix Hoaix Thu, jos 8, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) cuêt tinhv yưv pênhr cxiv tsang traix zus buô đrul angr đangr 1,2 ha. Nhis nuôr pus chuôz zis tangz tov zus muôx 300 tus nav buô, 6 tus tơư buô, 150 tus nhuôs buô haz 300 - 400 buô grax.
 • Nam Ninh zov chênhr chos tu ntâu zangv kôngz lông
 • 23/02/2017 10:22
 • Chiv ntux yaz 2017, jos Nam Ninh, xar Nâm N’đir (Krông Nô) tưz zov chênhr chos tu ntâu zangv kôngz lông sưs li blêx, poz cưs, kos laz, tâuz đangx, lưl… đrul angr chos muôx jê 150 ha.
 • Nênhs kôngz Quangv Khê tox tsongs tu cax phê ntu tơưk pangx, txi txir
 • 16/02/2017 13:57
 • Xar Quangv Khê (Đăk Glong) nhis nuôr muôx 3.300 ntâu ha cax phê cinh joanh. Luz six nuôr, chia cax phê tơưk pangx, txi txir jông, nênhs kôngz hur xar tangz tov chênhr mangx thoz kror, ntuô đrox, tsuôk đêx, mfông qir, tsuôk yuôx phangx tangr cangz moz… trơưs cui trinhx cir thuôx.
 • Zus nhux đangs lai sâu lo cinh têr saz
 • 09/02/2017 13:42
 • Shông 2010, chuôz zis zơưv Đăngs Văn Hôngx, nhoz jos 9, xar Đăk Drô (Krông Nô) yưv pênhr 43 chơưx nhiax zuôr iz tus txir nhux, iz tus nav nhux, 2 tus thangr nhux uô guôx zus nhux.
 • Nênhs kôngz Chư Jut môngs uô nox nzur hâur shông chia huv six
 • 09/02/2017 13:42
 • Uô kangz chor hnuz tos Tsaz Nguên đanr Kaz shông 2017 shir phangz, lov jêv ntưl, txix hnuz xaz 4 Tsaz (hnuz 31/1), nênhs kôngz sâuv thangx tsangv hênhx Chư Jut tưz môngs uô nox hâur shông yaz chia tu kôngz lông haz tsov cưv uô nox uô hâuk…
<< <  1  2  3  4  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn toàn tỉnh. Trong đó, bậc mầm non có 18 trường, bậc tiểu học có 44 trường, bậc THCS có 28 trường và bậc THPT có 9 trường đạt chuẩn.

* Lah rnoh wâl sam bŭt kơp di uĕh tâm bri dak tâm lam n’gor. Tâm nĕ, wâl sam bŭt ân kon se jê nti gĕh 18 wâl, wâl sam bŭt nti gưl I gĕh 44 wâl, gưl II gĕh28 wâl sam bŭt n’hanh wâl sam bŭt gưl III gĕh 9 wâl sam bŭt.

* Zos chor tsêr ntơưr lo huv têz qơưs sâuv thangx tsangv xênhr. Hur ntơư, cxênhx mâmx non muôx 18 tsêr, cxênhx I muôx 44 tsêr, cxênhx II muôx 28 tsêr haz cxênhx III muôx 9 tsêr lo huv.