Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Iz cxa cir thuôx zus yik
 • 13/08/2020 14:42
 • Đrul đâux tư tsơưs, thêv lo pênhr sei, mô hinhx zus yik lo seiz li “krâuz nur” trâu ntâu chuôz zis pluôs phuôv tsangr cinh têr. Tangz sis, zos tsi tu trơưs cir thuôx mas yik hluz kênhz.
 • Nênhs kôngz Cư Jut sâu kôngz chiv ntux cuz
 • 13/08/2020 14:40
 • Kôngz chiv ntux cuz shông 2020, tangs nro hênhx Cư Jut chok lo muôx 14.000 ha kôngz lông cxuô zangv, hur ntơư muôx yangx 12.000 ha hoa maux xưs li poz cưs, blêx lax, tauv...
 • Sâu lo ntâu ntơưv mô hinhx zus nangs cul hur tsêr
 • 06/08/2020 11:14
 • Đhâu cơưv shuv sâuv ntơưr bor haz môngl seiz iz cxa mô hinhx, shông 2017, tix lâul Nguyễn Xuân Thành, 28 shông nhoz khôir 2, thix trânr Kiến Đưc (Đăk R’lâp) chuôz zus 15 gơưv nangs cul.
 • Chok jâuz kos đơưz Nhật Bản sâu lo nhiax ntâu
 • 06/08/2020 11:13
 • Puv tâu chok jâuz kos đơưz Nhật Bản zuôr kos lo liv ntâu mas tix lâul Nguyễn Văn Công, jos 9, xar Đăk Buk So (Tuy Đưc) tưz nrar cir thuôx chok haz kêr 8 ha angr ntơưv pêx xinhv trôngx qơư chia chok.
 • Ntâu zangv sâu ntơưv chok siz shơư ntông hnox txir
 • 30/07/2020 15:05
 • Thâuv grê kôngz lông grêl kêl, ntâu chuôz zis nênhs kôngz sâuv thangx tsangv xênhr chok siz shơư ntông hnox txir (ntâu hlo zos sâux jiêng, bơ, mit thair haz ntông hnox txir muôx bleik) trâu hur vangx cax phê haz phưx txoz...
 • Cư Jut trâu saz phangx tangr cang sâuv poz cưs
 • 23/07/2020 13:47
 • Chiv ntux cuz 2020, hênhx Cư Jut chok lo jê 7.000 ha poz cưs lai, lo 100% cêr hoaix chuôz kra. Tangz sis, viv lus nangs ntâu, cangz tưz muôx ntâu sâuv poz cưs ntơưv chor xar Nam Dong, Ea Pô, Ðăk Wil haz Ðăk D’rông, đrul mất dôs fênhx đrăngz 1-2 tus/m2, têx kror muôx 4-6 tus/m2.
 • Điểu Ngơnh phuôv tsangr chuôz thênhx truôx trênhk
 • 16/07/2020 10:49
 • Hur shông puôr tror lus hnuôr, zơưv Điểu Ngơnh, jos Bu M’lanh, xar Đăk R’tih (Tuy Đưc) tưz hlôngr angr chok kôngz lur nôngz nhôngl xưs li kol ntông, blêx têz... chia chok cax phê haz ntâu zangv ntông hnox txir.
 • Cxangz grê kôngz lông thâuv sanv xuât hưr cơ
 • 16/07/2020 10:48
 • Sâuv 4ha angr chok chax phê haz phưx txoz, zơưv Nguyễn Ngọc Cao, jos Thuận Hạnh, xar Thuận An (Đăk Mil) uô trơưs cui trinhx sanv xuât hưr cơ chox lus ntâu kror jông.
 • Nênhs kôngz Lý A Bảo uô hnox, uô luôv coz
 • 09/07/2020 19:48
 • Shông 2003, chuôz zis zơưv Lý A Bảo (zus shông 1965), minhx cxưx Chu tuôx uô hnox ntơưv jos Đầm Giỏ, xar Thuận Hà (Đăk Song). Xuz thơưx, zơưv chuôz zis tưz zuôr lo 3 ha angr chia uô hnox, chos kôngz.
 • Zus nhux đăngs chia phuôv tsangr chuôz thênhx
 • 02/07/2020 16:53
 • Shông 2002, chuôz zis zơưv Điểu Lộc nhoz jos Bu Dâng, xar Đăk R’tih (Tuy Đưc) lo Ngân hangx Chinhr sach Tsôngv langx hênhx tso txaik 30 chơưx nhiax chia phuôv tsangr cinh têr.
 • Trường Xuân phuôv tsangr chor mô hinhx zus yik chuôz zis
 • 26/06/2020 15:01
 • Uô ntêx tinhx tsangs cxuô zangv kông chos zov chênhr pôngz grê, ntâu nênhs kôngz nhoz xar Trường Xuân (Đăk Song) tưz đâux tư zus yik. Hnuôr zos făngz môngl yaz pangz ntâu chuôz zis ntơưv xar, muôx cxang nhiax, hlôngr yaz luz nênhx.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.