Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Đăk Mil txus chiv sâu sâux jiêng
 • 17/08/2017 10:15
 • Hênhx Đăk Mil muôx yangx 300 ha sâux jiêng, tox tsongs ntâu hlo nhoz xar Đưc Manhx, Đăk R’la haz Đăk Găn. Zos điêux ciênx đêx angr tiv zix, sâux jiêng Đăk Mil tsư kangz, nox kangz haz zos iz zangv txir ntông nto bê ntơưv xênhr Đăk Nông.
 • Nênhs kôngz Đăk Mil lo chiv bơ
 • 10/08/2017 10:02
 • Ðăk Mil muôx 250 ha bơ chos, tox tsongs tiv zix ntơưv chor xar Đưc Manhs, Ðăk N’Drot, Ðăk Gănx..., lo pêx xinhv chos yênhx thangx los sis shơư hur vangx cax phê.
 • Nux grê jông ntơưv tair canh cax phê trơưs phương phap lu njil
 • 10/08/2017 10:02
 • Hâur shông 2015, uô kangz lo hôix nênhs kôngz haz Jưx anr 3EM pangz, kra, tix lâul Điêuv Giar, jos Bux Dâp, xar Nhân Cơ (Đăk R’lâp) cuêt tinhv cơư 200 tsoz cax phê tưz lâul chia tair canh trơưs phương phap lu njil nôngz cax phê ntâu dongx.
 • Sâu lo nhiax ntâu ntơưv chos bơ Cuba
 • 28/07/2017 09:46
 • Shông 2013, tix lâul Lê Văn Hưng nhoz jos Tân Phur, xar Đăk R’moan (Gia Nghiar) tưz chos siz shơư 300 tsoz bơ Cuba tsuô hur vangx cax phê 3,5ha.
 • Zơưv Điêuv Bot txơưx uô bluô nux
 • 20/07/2017 10:16
 • Đrul trâu saz, gruôs, sir jul cơưv shuv, chuôz zis zơưv Ðiêuv Bot (zus shông 1960), minhx cxưx M’nông, nhoz jos Bu P’râng, xar Ðăk N’Drung (Ðăk Song) tưz zos chuôz zis txơưx uô nox uô luôv coz.
 • Tu phưx txoz đrăngz chaix ntux nangs
 • 13/07/2017 10:31
 • Hur đrăngz chaix ntux nangs, đêx sâuv bông angr haz chor đêx nzâuv hur angr ntâu, uô tsuô angr nông hênhr, ngui cơ uô chor changs phưx txoz lưx. Viv li, tsuv khơưz cưx grêl đêx, tsi chia đêx tênhr ntâu sâuv vangx angr phưx txoz.
 • Chos cuyt shơư cax phê cxang thu nhâpx
 • 06/07/2017 14:37
 • Shông 2012, tix lâul Nguênr Cưuv Hoangx Khanh, nhoz jos Nam Trung, xar Nam Đax (Krông Nô) muôz nôngz cuyt thangx njêr ntơưv Đôngx Nai lus chos shơư hur vangx cax phê đangr 0,3 ha. Zos saz ntêr nrar cơưv, uô trơưs khoa hocx cir thuôx hur cxuô ntu tu, vangx cuyt ntơưv chuôz zis tsinhr hluz jông, muôx moz tsơưs haz tsi thơưk shông. Tangz sis vangx cax por lênhx njuôz jông, hax tsinhv txi ntâu đuô chos tsi sis shơư.
 • Tu cax phê chaix ntux nangs
 • 29/06/2017 10:20
 • Trơưs Sơv Kôngz lông - PTJJ, tangs nro xênhr nhis nuôr muôx yangx 125.000 ha cax phê, hur ntơư chor cax phê tưz lo đê txir muôx 112.000 ha.
<< <  1  2  3  4  5  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số tổ tiết kiệm và vay vốn trên địa bàn toàn tỉnh tại Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh. Trong đó, có 98% tổ hoạt động tốt, khá, còn lại là trung bình, không có tổ hoạt động yếu kém.

* Lah rnoh gĕh krem prăk n’hanh dơi manh prăk tâm lam n’gor ta Ntŭk Wâl prăk Yơh ndi Bon lan n’gor. Tâm nĕ, gĕh 98% mpôl pah kan uĕh, măn dưn, hôm e nĕ lah trung bình, mô gĕh mpôl pah kan mô blau.

* Zos chor tuv xir por haz txaik pênhr sâuv thangx tsangv tangs nro xênhr ntươv Chi nhanhr Ngân hangx Chinhr sach Xar hôix xênhr. Hur ntơư, muôx 98% tuv hoatx đôngx jông, huv, yuôr chor zos trung binhx, tsi muôx tuv hoatx đôngx tsi jông.